Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 0

 2. 0.1

  Thema: Ruimtelijke ordening, grootschalig groen, recreatie en water
  Portefeuillehouder: dhr. Nobel
  Voorzitter: dhr. Blom  Zie voor de stukken agendapunt 4.2

 3. 1

  Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 4. 2

  In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht, waarna genoemde stukken worden vastgesteld.

 5. 2.1

 6. 2.3

  De openbare ingekomen stukken van het college vindt u op de 'Lijst ingekomen stukken van het college' op deze website.

 7. 3

  1. interpellaties
  2. inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
  3. vragen betreffende actualiteiten
  4. debat over moties vreemd aan de orde van de dag

 8. 3.1
  Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst.
 9. 4
  Tussen 19.00 en 22.00 uur vinden de volgende raadssessies plaats:
 10. 4.3

  22.00 uur  - 22.15 uur

 11. 5.1

  Vanaf 22.15 uur worden de stemmingen gehouden. Onderstaand de voorlopige lijst met onderwerpen. Voorafgaand aan de stemmingen wordt de definitieve lijst verspreid en vastgesteld.

 12. 5.1.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL (1), CDA (3), CU-SGP (1), D66 (3), EH (1), Forza! (2), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (5), PvdA (3), SRH (1), VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. kennis te nemen van de ontwerp gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2024;
  2. een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerp gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. kennis te nemen van de ontwerp gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2024;
  2. een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerp gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
 13. 5.1.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL (1), CDA (3), CU-SGP (1), D66 (3), EH (1), Forza! (2), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (5), PvdA (3), SRH (1), VVD (8)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. het bestemmingsplan Nieuw-Vennep IJweg 1762 met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGnwvijweg1762-C001 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. het college van burgemeesters en wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. het bestemmingsplan Nieuw-Vennep IJweg 1762 met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGnwvijweg1762-C001 vast te stellen;
  2. geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. het college van burgemeesters en wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.

 14. 5.1.3

  Zie voor de stukken agendapunt 4.2.
  ++
  ++
  ++Het voorstel om dit raadsvoorstel van de stemmingenlijst af te voeren wordt aangenomen (30v-5t) (voor: CDA, GL, SRH, D66, VVD, HAP, EH, Forza!, CU-SGP, BVNL: tegen: PvdA, GH, FVD)
  ++

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. gedeeltelijk in te stemmen met de zienswijze, zoals genoemd onder 10a in de nota van beantwoording;
  2. niet in te stemmen met de overige in de zienswijze naar voren gebrachte argumenten, overeenkomstig de beantwoording van de zienswijze in de nota van beantwoording;
  3. te besluiten tot het weigeren van de verklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een short stay accommodatie met bijbehorende voorzieningen aan de Sloterweg 327 in Badhoevedorp.

 15. 5.1.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL (1), CDA (3), CU-SGP (1), D66 (3), EH (1), Forza! (2), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (5), PvdA (3), SRH (1), VVD (8)

  Besluit

  het college te verzoeken: 
  1. Structureel te meten hoe inwoners mobiliteit in Haarlemmermeer beleven en hierover te rapporteren in de Mobiliteitsmonitor. 
  2. De ambities helderder te formuleren en expliciet te maken hoe de pilots, projecten en andere activiteiten in het mobiliteitssysteem bijdragen aan de doelen en deze bovenliggende ambities.
  3. De raad overzicht te bieden van de belangrijkste documenten, rapportages en beslismomenten in de uitvoering van het mobiliteitsbeleid Vrijheid van bewegen en hoe deze inhoudelijk en in de tijd samenhangen.

  Aanbevelingen Rekenkamer

  Titel
  1. Mobiliteitsmonitor
  2. Formuleren ambities
  3. Overzicht van belangrijkste documenten, rapportages en beslismomenten uitvoering mobiliteitsbeleid Vrijheid van bewegen
 16. 5.2

 17. 6
  Sluiting