Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein: Agenda en raadsstukken

donderdag 25 april 2024

17:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal/Heijezaal

Voorzitter
De heer F. Sidali
Toelichting

Raadsplein


Inspreken
Als u de raad wilt toespreken, kunt u zich aanmelden via de raadsgriffie.  Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de woensdag voorafgaand aan dit Raadsplein, bij voorkeur via e-mail aan griffie@haarlemmermeer.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 2. 2

  In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht, waarna genoemde stukken worden vastgesteld.

 3. 2.1

 4. 2.2
  Vaststellen van de verslagen van het Raadsplein van 11 april 2024
 5. 2.3

  De openbare ingekomen stukken van het college vindt u de lijst ingekomen stukken van het college op deze website.

 6. 3

  1. interpellaties
  2. inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
  3. vragen betreffende actualiteiten
  4. debat over moties vreemd aan de orde van de dag

 7. 3.1
  Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst.
 8. 4
  Tussen 19.00 en 22.00 uur vinden de volgende raadssessies plaats:
 9. 4.1

  Behandeling door middel van een algemene reflectie per fractie per locatie, gevolgd door een reactie van het college. Daarna volgt een vrij debat.


  19.05 – 19.20 uur: Algemene reflectie locatie Sugar City
  Op deze locatie hebben inwoners de kans gehad om een pitch te geven. Via deze link is een korte samenvatting van de pitches te vinden, gegeven door de betreffende inwoners en organisaties. 


  Elke fractie krijgt, op volgorde van grootte (oppositie-coalitie-oppositie enz.), 1 minuut spreektijd. Interrupties zijn niet toegestaan.


  19.20 – 19.35 uur: Algemene reflectie locatie Raadhuis Halfweg
  Op deze locatie vond een lagerhuisdebat plaats met als thema: een jongerencentrum in Badhoevedorp.


  Elke fractie krijgt, op volgorde van grootte (oppositie-coalitie-oppositie enz.), 1 minuut spreektijd. Interrupties zijn niet toegestaan.


  19.35 – 19.50 uur: Algemene reflectie locatie Style Outlet
  Op deze locatie werd een presentatie verzorgd inzake een gebiedsverkenning van Haarlemmermeer-Noord: Grenzen in Beweging. Het betreffende rapport is hier terug te vinden.


  Elke fractie krijgt, op volgorde grootte (oppositie-coalitie-oppositie enz.), 1 minuut spreektijd. Interrupties zijn niet toegestaan.


  19.50 – 19.55 uur: Reactie van het college
  Het college krijgt de mogelijkheid om te reageren op de eventueel gestelde vragen. De bestuurlijke reactie op het bezoek aan Haarlemmermeer-Noord is te vinden bij de stukken.


  19.55 – 20.30 uur: Vrij debat

 10. 4.1.A

  Onder agendapunt 4.1.A. zijn de volgende pitches uit Kamp Sugar City geagendeerd:


  - 4.1.A1 Spaarndam, Dijk van een dorp : Informatiezuil / lichtkrant
  - 4.1.A2 Dorpsraad Lijnden en Boesingheliede : van incidentele naar structurele subsidie Geitenwei
  - 4.1.A3 Historische informatieborden Spaarndam
  - 4.1.A4 Badhoevedorp Inloophuis Esparanza : van incidentele naar structurele subsidie
  - 4.1.A5 Stichting historisch Halfweg : een vaste plek voor een betaalbare prijs voor Historisch Halfweg in Zwanenburg of Halfweg
  - 4.1.A6 Contactgroep Natuur en recreatie VDB : subsidie voor kunstwerken langs de wandelroutes van het wandelnetwerk Badhoevedorp
  - 4.1.A7 Don Bosco Halfweg en Speeltuinvereniging Zwanenburg: ondersteuning bij het oprichten van een nieuw en gezamenlijk clubhuis voor de jeugd
  - 4.1.A8 Inspreker namens de vrijwillige brandweer (tijdens Vragenuur)

 11. 4.1.A1

  Dijk van een dorp vraagt de gemeente om samen te werken en bij te dragen aan een informatiezuil/lichtkrant in Spaarndam.


  Met een digitale lichtkrant op een strategisch goed zichtbare plek in Spaarndam willen we bewoners op de hoogte brengen van de activiteiten in het dorp. Met informatie over de inhoud van de activiteit, wie het wanneer organiseert en waar en hoe je mee kunt doen. We hebben in samenwerking met leverancier Q-Lite een 3-tal locaties geselecteerd (zie bijlage) die mogelijk interessant kunnen zijn voor het plaatsen van een Informatiezuil. Wij vermoeden dat een Informatiezuil meer inwoners bereikt en informeert dan op dit moment gebeurt via social media, websites van alle losse clubs en verenigingen en het Dorpsorgaan. Belangrijk is dat de informatie ‘real time’ en dus up to date is.
  De doelgroep bestaat uit alle bewoners van Spaarndam, met name de minder digitaal vaardigen. Voor de realisatie van de informatiezuil wordt samengewerkt met Dorpsraad Spaarndam, Stichting Dorpscentrum Spaarndam, Stichting Dijk van een Dorp en (lokale) ondernemers. Mogelijk dat ook de Gemeente Haarlemmermeer en de Gemeente Haarlem hun bijdrage kunnen en willen leveren. Het voortouw voor de totstandkoming van dit initiatief wordt genomen door Stichting Dijk van een Dorp.


  https://dijkvaneendorp.nl/


  Bestuurlijke reactie van het college:


  Hoewel het reclamebeleid dit soort uitingen niet toestaat, willen wij hiervoor een uitzondering maken. Deze uitzondering is dan alleen mogelijk voor sociale uitingen, niet voor commerciële uitingen zoals merken en handelsnamen. Als het gaat om de plek, dan stellen wij voor deze te realiseren aan een gevel bij het dorpscentrum Spaarndam. Aangezien wij geen eigenaar van het dorpscentrum zijn, willen we hierover eerst met het bestuur van het dorpscentrum in contact
  willen treden om te overleggen hoe zij hier tegenover staan. Dat doen wij nadat de raad hierover heeft gesproken.

 12. 4.1.A2

  Verzoek om structurele subsidie voor de Geitenwei


  Al een aantal jaren vragen de omwonenden van de geitenwei jaarlijks wijkbudget aan. Om de kosten voor de geitenhoeders niet hoger op te laten lopen dan nodig is gaat dit via de dorpsraad.
  Ieder jaar is het weer spannend of de aanvraag voor het wijkbudget wordt gehonoreerd. Daarnaast voorziet deze subsidie niet in alle kosten. De rest betalen omwonenden zelf. Hier en daar soms gesponsord door andere dorpsbewoners.
  Een structurele jaarlijkse subsidie helpt het behoud van de geitenwei. Omwonenden en hun dorpsgenoten willen niet meer terug naar het braakliggende terrein van voor 1980. Maar ook omdat de geitenwei nog het enige initiatief van en door Lijndenaren in Lijnden is. En dit initiatief zorgt ervoor dat opa’s, oma’s en hun kleinkinderen, andere kinderen en hun ouders, wandelaars uit Lijnden of werkend in Lijnden omlopen langs dit stukje Lijnden waar men elkaar bij mooi weer ook daadwerkelijk treft voor een praatje.
  Zie de bijlage voor de historie van de geitenwei en overige informatie.


  https://www.dorpsraad-lijnden-boesingheliede.nl/


  Bestuurlijke reactie van het college:
  De subsidie verdeelregel 'Exploitatie kinderboerderijen' is gericht op de subsidiëring van de exploitatie van de vier volwaardige kinderboerderijen in Badhoevedorp, Zwanenburg, Hoofddorp en Nieuw-Vennep door de Stichting Exploitatie kinderboerderijen Haarlemmermeer.
  Deze zijn centraal gelegen in een parkachtige omgeving. Aan de subsidiering zijn voorwaarden verbonden voor onder meer maximale publieksopenstelling, een gevarieerd dierenbestand, educatieve activiteiten en voorzieningen voor schoolklassen et cetera.
  De Geitenwei in Lijnden is een eenvoudige voorziening en komt gelet op de subsidieregeling niet in aanmerking voor een exploitatiesubsidie kinderboerderijen.
  Overigens heeft de kinderboerderij in Badhoevedorp ook een functie voor Lijnden en ligt op circa zes tot tien minuten fietsafstand.
  De Geitenwei kan wel aanspraak (blijven) maken op een bijdrage vanuit de Wijkbudgettenregeling van maximaal 50% van de kosten.

 13. 4.1.A3

  Verzoek om bijdrage in het ontwerp en de plaatsing van historische informatieborden in Spaarndam.
  Het initiatief betreft het ontwerpen en plaatsen van ca 10 historische informatie borden in Spaarndam. Andere ondersteuners zijn Gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland.


  Als initiatiefnemers voor het plaatsen van historische informatieborden in Spaarndam vragen wij aan de Gemeente een financiële bijdrage aan de kosten en om medewerking om 3 borden te mogen plaatsen in de openbare ruimte. De overige 7 geplande borden komen dan in het Haarlemse deel van het dorp.
  Wij vragen ook aan Gemeente Haarlem en het Hoogheemraadschap van Rijnland een gelijke bijdrage (ieder 1/3 deel). De totale kosten hiervoor schatten wij op ca 15 k €.


  De onderwerpen, die wij in het Haarlemmermeer gedeelte in gedachten hebben zijn:
  1. De ontwikkeling van de polder na drooglegging van het IJ en de Middeleeuwse indeling van het veenweidegebied
  2. Het Rijnlandse Huis met omgeving
  3. De Scheepswerf Stapel, waar nu Spaarne Buiten ligt.


  Deze onderwerpen worden uitgewerkt op de borden, welke met spraakmakende beelden worden gevisualiseerd.


  Bestuurlijke reactie van het college:
  Wij vinden dit een goed initiatief dat past binnen het Erfgoedbeleid. Eén van de doelen van ons beleid is het zichtbaar en beleefbaar maken van ons erfgoed. Hieraan geven wij reeds uitvoering door Stichting Haarlemmermeer Museum De Cruquius (SHMDC) dat een 'buitenmuseum' maakt door het plaatsen van verschillende Verhalenpalen door onze hele gemeente (zie nota: Subsidie voor vijf nieuwe Verhalenpalen aan Stichting Haarlemmermeermuseum De Cruquius, registratienummer 10192659). 
  Ons advies is om hierbij aan te sluiten. Dit zorgt ervoor dat er eenheid is in de uitstraling en inhoud van de informatieborden binnen onze gemeente.

 14. 4.1.A4

  Verzoek om structurele subsidie aan inloophuis Esparanza


  Inloophuis Esparanza in badhoevedorp vraagt aandacht voor de groei in het aantal bezoekers en verzoekt de incidentele subsidie in een structurele subsidie om te zetten.
  Doel van Stichting Esperanza Inloophuis is: “Een toegankelijke plek zijn voor informatie, ontspanning en ondersteuning voor (ex)kankerpatiënten, hun naasten en hun nabestaanden”
  Esperanza groeide van 1000 bezoeken in 2022 naar 2000 bezoeken in 2023 en streeft er naar om er te zijn voor de gasten. De stichting wil alle vasten lasten onder controle hebben. Wat overblijft wordt besteed aan samenhorigheid: even geen kanker maar bij elkaar zijn en met elkaar zijn.
  https://inloophuisesperanza.nl/


  Bestuurlijke reactie van het college:
  Esperanza kan met ingang van 2024 aanspraak maken op een structurele prestatiesubsidie vanuit de verdeelregel 2.27 psycho-oncologische ondersteuning met vrijwilligers*. De subsidie wordt verleend op basis van een begroting van de kosten van vrijwilligers en de coördinatie van de vrijwilligers maal het percentage Haarlemmermeerse bezoekers van het inloophuis. Het berekende bedrag mag het eerder voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het
  subsidieplafond niet overschrijden (exclusief mogelijke indexeringen). De hoogte van de subsidie voor 2025 zal dan ook nader beoordeeld worden aan de hand van de bovengenoemde verdeelregel en een subsidieaanvraag voor 2025 inclusief activiteitenplan en begroting.
  Voor alle duidelijkheid: de subsidie moet, net zoals alle andere organisaties dat moeten doen, elk jaar worden aangevraagd.


  *NB: 
  Voor demuitwerkingsnota verdeelregels subsidie, zie de website van gemeente Haarlemmermeer
  - https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR697981/1#hoofdstuk\_2 
  - https://haarlemmermeergemeente.nl/subsidie-aanvragen

 15. 4.1.A5

  Historisch Halfweg zoekt een vaste plek van 40-50 m2 voor een betaalbare prijs.


  Historisch Halfweg heeft geen vaste plek meer, geen honk waar wij kunnen werken, bijeenkomen en vooral waar wij overdag en ’s avonds evenementen voor onze donateurs en andere belangstellenden kunnen organiseren. De plek die wij hadden bevond zich in de westvleugel van ons voormalige raadhuis. Sinds deze vleugel is verzakt en niet meer toegankelijk is zijn wij dolend. Zicht op een oplossing is er voorlopig niet.
  Historisch Halfweg zoekt een ruimte in Halfweg of Zwanenburg van 40 à 50 vierkante meter voor een betaalbare prijs.
  Wij vragen u raadsleden, uw kennis en invloed aan te wenden om ons te helpen zo’n plek te vinden.


  De activiteiten en een toelichting op Historisch Halfweg vindt u in de bijlage.
  https://www.historischhalfweg.nl/


  Bestuurlijke reactie van het college:
  De ruimtevraag van de Historische vereniging Halfweg is ons bekend en een geschikte ruimte vinden is uitdagend. Dit heeft te maken met onder andere het beschikbare budget, de schaarste aan ruimte in het algemeen en de juridische beperkingen van het zogenaamde Didam-arrest. Dit arrest beperkt ons in de mogelijkheden om één-op-één gemeentelijk vastgoed te verhuren.
  Mede vanwege het ontbreken van beleid op dit vlak, en het feit dat de wij beleidsmatig geen huisvestingsplicht hebben voor de Historische vereniging, maakt het vinden van een geschikte permanente locatie lastig. Er kunnen dan ook geen toezeggingen worden gedaan of garanties worden gegeven. Wij proberen een oplossing te vinden, bijvoorbeeld door te zoeken bij maatschappelijke partners in de omgeving, maar wijzen tegelijkertijd de vereniging ook op hun
  eigen verantwoordelijkheid hierin. Daarbij wijzen wij de Historische vereniging op de pilot 'ruimte met ruimte maken'. Deze pilot is een proef met het doel om bestaande ruimte in kantoren en bedrijfsgebouwen en op kantorenlocaties en bedrijventerreinen, zoveel mogelijk te gebruiken op verschillende delen van de dag (meervoudig ruimtegebruik). 
  Middels deze link kan de vereniging checken of deze pilot iets voor hen kan betekenen:
  https://haarlemmermeerRemeente.nl/pilot-geef-uw-bedriifsruimte-meer-functies.

 16. 4.1.A6

  De Dorpsraad Badhoevedorp/contactgroep Natuur en recreatie verzoekt subsidie voor het plaatsen van kunstwerken langs wandelroutes.


  Om inwoners, oud en jong, nog meer te stimuleren om een rondje Badhoevedorp- Nieuwe Meer en Lijnden te lopen, wil de dorpsraad graag langs de wandelroutes een aantal kunstwerken. Het wordt dan op een leuke andere manier langs de wandelroutes lopen. Kunst ervaren, er over praten; is het mooi, is het niet mooi. Dat de neuzen juist niet allemaal dezelfde kant opstaan, daar ontstaat beweging. En dit in combinatie met wandelen, is gezond voor lijf en geest!
  Kunst geeft Badhoevedorp kleur en verbintenis!
  Het Wandelnetwerk-Noord-Holland heeft samen met de contactgroep Natuur & Recreatie van de Dorpsraad Badhoevedorp 6 wandelroutes uitgezet in Badhoevedorp. En daarnaast is er straks de nieuwe 4 km lange wandel- en fietsroute op de plek van de oude A9. Die het dorp verbindt van West naar Oost.
  De dorpsraad wil kinderen, inwoners en toeristen kennis laten maken met kunst in Badhoevedorp. Een mooie combinatie van kunst, toerisme en recreatie.
  Dit kan de dorpsraad niet alleen! Zij wil hierin samenwerken met:
  Ø De Klankbordgroep Beeldendende Kunst Openbare Buitenruimte gemeente Haarlemmermeer
  Ø Galeriekunst 2001 te Badhoevedorp
  Ø De Kunstkring Haarlemmermeer.
  Ø De contactgroep Kunst van de Dorpsraad Badhoevedorp


  Er is al een wandelkaart gemaakt met kunstwerken, Cultureel erfgoed en Monumenten in Badhoevedorp.
  Zie de bijlage voor nadere toelichting.
  https://dorpsraadbadhoevedorp.nl/


  Bestuurlijke reactie van het college:
  Het idee van een beeldenroute in Badhoevedorp spreekt het college aan.
  De Klankbordgroep Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte Haarlemmermeer zal worden gevraagd hiervoor in overleg met de dorpsraad Badhoevedorp een concreet en meerjarig plan uit te werken. De eerste contacten met de dorpsraad zijn inmiddels gelegd. Het in de begroting jaarlijks beschikbare bedrag voor beeldende kunstopdrachten (653006/5151) kan worden aangewend voor dekking van de uitgaven.

 17. 4.1.A7

  Speeltuinvereniging Zwanenburg en jeugdbeweging Don Bosco uit Halfweg verzoekt om ondersteuning bij het realiseren van een gezamenlijk en nieuw clubhuis.


  De Speeltuinvereniging en Don Bosco willen de handen in één slaan om samen hét bruisende middelpunt te worden voor alle kinderen in Zwanenburg, Halfweg en omstreken door samen een nieuw clubgebouw te gaan bouwen op de locatie van het huidige clubgebouw van de speeltuin.


  Het vooroverleg voor dit plan is inmiddels doorlopen bij de gemeente. Vele rapporten, onderzoeken, LIB3 uitzonderingen, parkeerplannen en al dat soort zaken. Soms zagen we door de bomen het bos niet meer, maar mede dankzij de bemiddelende hulp van uw gebiedsmanager zijn wij er uiteindelijk doorheen gekomen. Nu, twee jaar later, staan we aan de vooravond van het indienen van een bouwvergunning.


  Voor het aanstaande traject doen wij een beroep op uw hulp. Wij zijn namelijk geen projectontwikkelaars, wij zijn geen architecten en wij zijn geen ondernemers die wekelijks tientallen uren kunnen besteden aan een bouwproject. Wij zijn vrijwilligers met een groot hart voor kinderen die in hun spaarzame vrije uren een toekomst voor de spelende kinderen uit Zwanenburg en Halfweg proberen mogelijk te maken.


  Zie voor nadere toelichting de bijlage.
  https://donbosco.nl/
  https://www.speeltuinzwanenburg.nl/?p=games


  Bestuurlijke reactie van het college:
  Vanuit onze gemeente is de goedkeuring geregeld voor de vergunningsaanvraag via de Werkgroep Ruimtelijke Advisering (WRA).
  De Omgevingsdienst NZKG geeft aan dat de gemeente in het vooroverleg akkoord heeft gegeven. Ook de zogenaamde Quickscan voldoet. In het formele proces dient onze gemeente akkoord te geven en dan zal de formele vergunningverlening op een zelfde manier plaatsvinden als andere aanvragen, dus met een termijn van acht weken.

 18. 4.1.A8

  ter kennisname de inspraak namens de vrijwillige brandweer.

 19. 4.1.B

  In Kamp Raadhuis Halfweg gingen raadsleden, partners uit het gebied en jongeren met elkaar in debat over de wenselijkheid en mogelijkheid van een jongerencentrum in Badhoevedorp. Dit debat dat onder leiding stond van een externe debatleider werd gevoerd aan de hand van drie
  stellingen.
  De eerste stelling was: 'het plaatsen van een jongerencentrum zorgt voor overlast.'
  De tweede stelling was: 'er moet een studio in het jongerencentrum zijn waar jongeren muziek kunnen
  maken.'
  En tot slot was de derde stelling: 'het is beter om pas over 5 jaar ons ideale jongerencentrum in Schuilhoeve (gebiedsontwikkeling Badhoevedorp) te bouwen.'


  Zowel de jongeren als de wijkagent en bewoners maar ook de professionals van Meerwaarde en Maatvast benadrukten de wenselijkheid van de komst van een jongerencentrum in Badhoevedorp. Door het format van een Lagerhuis debat, moest men stelling nemen, en diegenen die 'voor', 'tegen' of 'publiek' waren, wisselden na elke stelling. Door deze vorm kwamen er creatieve oplossingen en ideeën naar boven, maar werden ook risico's helder. Zo werd het risico benoemd dat je niet enkel óver de jongeren, maar ook met de jongeren moet praten over hun behoeften, zodat we als gemeente niet iets gaan plaatsen waar geen gebruik van gemaakt gaat worden. Jongerenparticipatie werd door verschillende raadsleden genoemd als belangrijk punt.
  Een ander genoemd risico was (geluids-)overlast, wat bijvoorbeeld kan worden afgevangen door goed na te denken over de locatie en de aanwezigheid van een beheerder.
  Wat in deze sessie goed naar voren kwam, is dat jongerencentra een plek zijn om jongeren te stimuleren en te inspireren om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen op een veilige plek.De aanmoedigingsprijs in het debat ging uiteindelijk naar een elfjarige deelneemster die samen met haar moeder was gekomen.


  Bestuurlijke reactie van het college:
  Volgens de referentienorm voor jongerencentra in het Beoordelingskader Integraal Accommodatieplan (2012.0000253) is er in 2025 behoefte aan 127m2
  en zal die behoefte, gezien de schaalsprong wonen en de toename van het aantal jongeren, ieder jaar meer worden. Op dit moment hebben jongeren een ruimte van ongeveer 40m2 in 't Rietland.
  In Badhoevedorp is jeugdoverlast een terugkerend probleem. Vanuit de aanpak jeugdoverlast is bekend dat een jongerencentrum bijdraagt aan het terugdringen en voorkomen van jeugdoverlast. Jongeren geven ook aan behoefte te hebben aan een volwaardig jongerencentrum en wij onderschrijven deze behoefte. Wij willen inzetten op multifunctioneel gebruik van dorps- en buurthuizen volgens de Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen 2023
  (7736120).
  Dit jaar starten wij een onderzoek naar multifunctioneel gebruik van ons maatschappelijk vastgoed. Dan brengen wij in beeld welke randvoorwaarden en maatregelen multifunctioneel gebruik met zich meebrengt.


  NB: bij dit agendapunt zijn de schriftelijke vragen d.d. 12 april 2024 als bijlage toegevoegd.

 20. 4.1.C

  In Kamp Amsterdam The Style Outlet werden de deelnemers meegenomen in de verkenning van het gebied Noord.
  Deze verkenning is gedaan in het kader van het vijfjarig jubileum van de samenvoeging tussen de gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer (1 januari 2019).


  In drie sessies werd het onderzoek Grenzen in Beweging (gebiedsverkenning Haarlemmermeer-Noord) gepresenteerd.
  Het onderzoek is na te lezen op: https://onderzoek.haarlemmermeergemeente.nl/grenzen-beweging
  De sessies startten met een presentatie van de inhoud van het onderzoek en vervolgens ging het gezelschap onderling in gesprek.

 21. 4.2

  Werkwijze: inwoners de gelegenheid bieden om in te spreken, inhoudelijke behandeling door de raad vindt plaats bij deel II van de sessie.


  Thema: Volkshuisvesting inclusief leefbaarheid


  Portefeuillehouder: dhr. Nobel


  Voorzitter: mw. Kliphuis

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. een keuze te maken uit één van de volgende scenario’s voor Sectorpark in Halfweg:
  1a. 30 sociale huurappartementen voor jongeren en 24 grondgebonden woningen te realiseren op het Sectorpark in Halfweg (scenario 1, voorkeursscenario college),
  of;
  1b. 110 flexwoningen, waaronder 30 sociale huurappartementen voor jongeren, te realiseren voorafgaand aan definitieve woningbouw op het Sectorpark in Halfweg (scenario 2, alternatief scenario).

 22. 4.3

  Thema: Fysieke leefomgeving


  Portefeuillehouder: dhr. El Idrissi


  Voorzitter: mw. Elfers

 23. 4.4

  22.00 uur  - 22.15 uur

 24. 5.1

  Vanaf 22.15 uur worden de stemmingen gehouden. Onderstaand de voorlopige lijst met onderwerpen. Voorafgaand aan de stemmingen wordt de definitieve lijst verspreid en vastgesteld.

 25. 5.1.a

  Voorgesteld besluit

  Voorstel:
  de raad voor te stellen om:
  1. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Vervangings- en renovatieopgave van de A44 vast te stellen, welke bestaat uit een Esthetisch Programma van Eisen en een Inrichtingsplan;
  2. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen gedurende een periode van zes weken.

  Besluit

  Voorstel:
  de raad voor te stellen om:
  1. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan Vervangings- en renovatieopgave van de A44 vast te stellen, welke bestaat uit een Esthetisch Programma van Eisen en een Inrichtingsplan;
  2. het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen gedurende een periode van zes weken.

 26. 5.1.b

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. de Verordening stimuleringslening energie Haarlemmermeer 2024 vast te stellen;
  2. de dekking van de geraamde extra lasten van maximaal € 97.630 te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2024;
  3. de inwerkingtreding te bepalen op de dag na publicatie.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. de Verordening stimuleringslening energie Haarlemmermeer 2024 vast te stellen;
  2. de dekking van de geraamde extra lasten van maximaal € 97.630 te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2024;
  3. de inwerkingtreding te bepalen op de dag na publicatie.

 27. 5.1.c

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017 in te trekken;
  2. de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2024 vast te stellen.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2017 in te trekken;
  2. de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2024 vast te stellen.

 28. 5.1.d

  Besluit

  1. Bijgaand aangepast format voor raadsvoorstellen vast te stellen en hiermee uitvoering te geven aan raadsbesluit "Versterken informatiewaarde P&C producten" en spoor 7 in het plan van aanpak versterken informatiewaarde.
 29. 5.2
  Vast te stellen agenda's van het Raadsplein van 16 mei, 23 mei en 30 mei 2024
 30. 6
  Sluiting