Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein: Agenda en raadsstukken

donderdag 18 januari 2024

17:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal/Heijezaal

Voorzitter
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Toelichting

Raadsplein


Inspreken
Als u de raad wilt toespreken, kunt u zich aanmelden via de raadsgriffie.  Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de woensdag voorafgaand aan dit Raadsplein, bij voorkeur via e-mail aan griffie@haarlemmermeer.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 2. 2

  In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht, waarna genoemde stukken worden vastgesteld.

 3. 2.1

  Het presidium stelt de Raad voor om het volgende raadsvoorstel toe te voegen aan de stemmingenlijst van vanavond:


  a. RV Instellen raadswerkgroep doorlichten programma Zorg en werk (2024.10309432)


  Het presidium stelt daarnaast de Raad voor om het raadsvoorstel 'PARK21 aanvraag krediet investeringsproject en budgetten overeenkomsten (10244376) (AGENDAPUNT 5.1.3) te vervangen voor het raadsvoorstel PARK21 aanvraag krediet investeringsproject en budgetten overeenkomsten (10317779)

 4. 2.3

 5. 3

  1. interpellaties
  2. inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
  3. vragen betreffende actualiteiten
  4. debat over moties vreemd aan de orde van de dag

 6. 3.1
  Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst.
 7. 4
  Tussen 19.00 en 22.00 uur vinden de volgende raadssessies plaats:
 8. 4.1

 9. 4.2

  Thema: Verkeer en mobiliteit
  Portefeuillehouders dhr. Nobel, mw. Ruigrok
  Voorzitter: dhr. Achterbergh-Copier


  Bespreking 18 januari 2024
  Stemmen 1 februari 2024

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de ‘Vervolg integrale aanpak parkeren Stadscentrum Hoofddorp’ met inachtneming van de onderstaande maatregelen (a t/m g) vast te stellen;
  a. in te zetten op de bouw van een ondergrondse parkeergarage van 500 plaatsen onder de nieuwbouw Centrumzicht/Parkzicht en hiervoor de financiële consequenties verder uit te werken en deze later in een kredietaanvraag ter besluitvorming aan de raad voor te leggen;
  b. het gemeentelijk perceel aan de Binnenweg tot vijf jaar na oplevering van de ondergrondse parkeergarage beschikbaar te houden voor de bouw van een parkeervoorziening door geen andere programma-invulling te geven aan het perceel;
  c. het parkeerregime voor het centrumgebied van Hoofddorp verder uit te werken met de volgende uitgangspunten die op zijn vroegst 1 juni 2025 geïmplementeerd worden:
  - het nieuw gedefinieerde centrumgebied (zie afbeelding 1) wordt betaald parkeren;
  - in het hele centrumgebied zal - behoudens de Kruisweg - hetzelfde A tarief gehanteerd worden;
  - de Kruisweg behoudt het principe van Shop en Go tarief in combinatie met een progressief tarief waarbij de parkeervergunningen overdag niet gelden;
  - het tarief van het centrumgebied wordt hoger dan het parkeertarief in de garages;
  - betaald parkeren zal dagelijks gelden tot 21.00 uur;
  - de bezoekersregeling wordt gebruikersvriendelijker met een gereduceerd uurtarief in plaats van een dagkaart;
  - bestaande parkeervergunningen blijven behouden, waarbij geen nieuwe tweede vergunning wordt verleend in gedefinieerde AB gebied;
  d. de nieuwe ontwikkelingen die parkeren op eigen terrein niet realiseren met onmiddellijke ingang geen toestemming meer te verlenen voor het gebruik van openbare parkeerplaatsen;
  e. in te zetten op de bouw van een bewaakte fietsenstalling in het Voorzetgebouw vanaf 2028 en hiervoor de financiële consequenties verder uit te werken en deze later in een kredietaanvraag ter besluitvorming aan de raad voor te leggen;
  f. in te zetten op de realisatie van een tijdelijke, fietsenstalling met camerabewaking, aan de oostzijde op het Burgemeester van Stamplein in 2024 en hiervoor een kredietaanvraag bij de Voorjaarsrapportage 2024 in te dienen;
  g. in te zetten op de plaatsing van extra fietsvoorzieningen aan de nieuwe entree van het winkelcentrum en aan de westzijde van het Burgemeester van Stamplein in 2024 en dit te betrekken bij de integrale afweging bij de Voorjaarsrapportage 2024.
  2. in te stemmen met de volgende aanvragen:
  een VTA budget van € 75.000 om verder te kunnen met:
  a. het in beeld brengen en opstarten van het implementatietraject om te komen tot de wijziging van het parkeerregime per 1 juni 2025;
  b. de implementatie van het parkeerroute informatiesysteem (PRIS), waarvoor reeds een investeringskrediet van € 1,3 miljoen is verleend;
  een budget van € 50.000 om verder te kunnen met:
  c. het maken een ontwerp voor de tijdelijke fietsenstalling op het Burgemeester van Stamplein om zo benodigde middelen voor de daadwerkelijke realisatie in beeld te brengen ten behoeve van de aanvraag Voorjaarsrapportage 2024;
  d. het in beeld brengen van de benodigde middelen voor de plaatsing van extra fietsvoorzieningen aan de nieuwe entree van het winkelcentrum en aan de westzijde van het Burgemeester van Stamplein in 2024 ten behoeve van de aanvraag Voorjaarsrapportage 2024;
  3. in te stemmen met dekking van de in beslispunt 2 genoemde aanvragen uit het restant van het huidige projectbudget, wat beschikbaar is gesteld in de Najaarsrapportage, aangevuld met een maximale onttrekking uit de reserve Stadscentrum Hoofddorp van € 125.000 en dit te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2024.

 10. 4.3

  Thema: Openbare orde en veiligheid 
  Portefeuillehouder: mw. Schuurmans-Wijdeven 
  Voorzitter: mw. Elfers

 11. 4.4

  Thema: Klimaat en Energie


  Sessiedebat 23 februari 2023 geschorst (zie verslag)


  Rapport ''Evaluatie verbonden partijen gemeente Haarlemmermeer" (Geheim) toegevoegd in de bijlage
  Portefeuillehouders dhr. Nobel en mw. Van der Meij
  Voorzitter: mw. Woolthuis

 12. 4.5

  22.00 uur  - 22.15 uur

 13. 5.1

  Vanaf 22.15 uur worden de stemmingen gehouden. Onderstaand de voorlopige lijst met onderwerpen. Voorafgaand aan de stemmingen wordt de definitieve lijst verspreid en vastgesteld.

 14. 5.1.0

 15. 5.1.1

  Besluit

  De raad wordt voorgesteld om: 
  1. Als lid van de rekenkamer te benoemen: de heer Arno Geurtsen.
  2. Als lid van de rekenkamer te benoemen: mevrouw Maaike Lycklama à Nijeholt. 3. Als lid van de rekenkamer te benoemen: mevrouw Marlies de Vries.
  4. Als lid van de rekenkamer te benoemen: de heer Yannick Bleeker. 
  5. Als voorzitter van de rekenkamer te benoemen: de heer Dries Bartelink.

 16. 5.1.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL (1), CDA (3), D66 (4), EH (1), Forza! (2), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (5), PvdA (3), SRH (1), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. het normenkader voor de rechtmatigheid 2023 vast te stellen;
  2. dit normenkader tevens als voorlopig normenkader voor de rechtmatigheid 2024 vast te stellen.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. het normenkader voor de rechtmatigheid 2023 vast te stellen;
  2. dit normenkader tevens als voorlopig normenkader voor de rechtmatigheid 2024 vast te stellen.

 17. 5.1.3

  de raad voor te stellen om:


  1. een budget vrij te geven van € 11.000 voor de werkzaamheden die zijn gemaakt om de bestemming en de anterieure overeenkomst Landgoed Kleine Vennep te realiserenen hiertoe vast te stellen de 5e begrotingswijziging 2024. Het budget wordt gedekt door een bijdrage van de initiatiefnemer via de anterieure overeenkomst Landgoed Kleine Vennep;
  2. een krediet van € 1.100.000 te autoriseren ten behoeve van PARK21 Investeringsproject en hiertoe vast te stellen de 8e kredietverstrekking, waarvan € 800.000 vrij te geven in 2024 en € 300.000 in 2025. Dit krediet is volledig ten behoeve van voorbereiding, toezicht en administratie (VTA). Het krediet wordt gedekt door de Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) gelden.

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. een budget vrij te geven van € 11.000 voor de werkzaamheden die zijn gemaakt om de bestemming en de anterieure overeenkomst Landgoed Kleine Vennep te realiseren en hiertoe vast te stellen de 5e begrotingswijziging 2024. Het budget wordt gedekt door een bijdrage van de initiatiefnemer via de anterieure overeenkomst Landgoed Kleine Vennep;


  2. een krediet van € 1.100.000 te autoriseren ten behoeve van PARK21 Investeringsproject en hiertoe vast te stellen de 8e kredietverstrekking, waarvan € 800.000 vrij te geven in 2024 en € 300.000 in 2025. Dit krediet is volledig ten behoeve van voorbereiding, toezicht en administratie (VTA). Het krediet wordt gedekt door de Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) gelden.

 18. 5.1.3

  Stemuitslag

  voor 94%
  tegen 6%
  voor
  CDA (3), D66 (4), EH (1), Forza! (2), GH (1), GL (5), HAP (5), PvdA (3), SRH (1), VVD (7)
  tegen
  BVNL (1), FVD (1)

  Besluit

  1, een budget vrij te geven van € 11.000 voor de werkzaamheden die zijn gemaakt om de bestemming en de anterieure overeenkomst Landgoed Kleine Vennep te realiseren en hiertoe vast te stellen de 5e begrotingswijziging 2024. Het budget wordt gedekt door een bijdrage van de initiatiefnemer via de anterieure overeenkomst Landgoed Kleine Vennep;

 19. 5.1.3

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  CDA (3), D66 (4), EH (1), GH (1), GL (5), HAP (5), PvdA (3), SRH (1), VVD (7)
  tegen
  BVNL (1), Forza! (2), FVD (1)

  Besluit

  2. een krediet van € 1.100.000 te autoriseren ten behoeve van PARK21 Investeringsproject en hiertoe vast te stellen de 8e kredietverstrekking, waarvan € 800.000 vrij te geven in 2024 en € 300.000 in 2025. Dit krediet is volledig ten behoeve van voorbereiding, toezicht en administratie (VTA). Het krediet wordt gedekt door de Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO) gelden.

 20. 5.1.4

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  CDA (3), D66 (4), EH (1), Forza! (2), HAP (5), PvdA (3), VVD (7)
  tegen
  BVNL (1), FVD (1), GH (1), GL (5), SRH (1)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om_:_
  1. de geheimhouding op de nota van B&W ‘Intentieovereenkomst met Boswandeling B.V. en Schiphol Real Estate B.V. voor de gronden ten noorden van de A9 in Badhoevedorp’ en de bijlage ‘Intentieovereenkomst tussen gemeente Haarlemmermeer, Boswandeling B.V. en Schiphol Real Estate B.V.’ (2021.0000826) inclusief bijlagen niet op te heffen.

  Besluit

  de raad voor te stellen om_:_
  1. de geheimhouding op de nota van B&W ‘Intentieovereenkomst met Boswandeling B.V. en Schiphol Real Estate B.V. voor de gronden ten noorden van de A9 in Badhoevedorp’ en de bijlage ‘Intentieovereenkomst tussen gemeente Haarlemmermeer, Boswandeling B.V. en Schiphol Real Estate B.V.’ (2021.0000826) inclusief bijlagen niet op te heffen.

 21. 5.1.5

  Thema: Cultuur 
  Portefeuillehouders: mw. Sedee-Schuitemaker, mw. Ruigrok

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL (1), CDA (3), D66 (4), EH (1), Forza! (2), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (5), PvdA (3), SRH (1), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de ‘Subsidieverordening restauratie en onderhoud gemeentelijk erfgoed 2024 gemeente Haarlemmermeer’ vast te stellen.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de ‘Subsidieverordening restauratie en onderhoud gemeentelijk erfgoed 2024 gemeente Haarlemmermeer’ vast te stellen.

 22. 5.1.6

  Thema: Openbare orde en veiligheid
  Portefeuillehouder: mw. Schuurmans-Wijdeven

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL (1), CDA (3), D66 (4), EH (1), Forza! (2), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (5), PvdA (3), SRH (1), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. de ‘Wijzigingsverordening Tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021’ vast te stellen.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. de ‘Wijzigingsverordening Tweede wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021’ vast te stellen.

 23. 5.1.7

  Thema: Grondzaken
  Portefeuillehouder: dhr. Nobel

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL (1), CDA (3), D66 (4), EH (1), Forza! (2), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (5), PvdA (3), SRH (1), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. in te stemmen met het Kader Strategisch Grondbeleid Haarlemmermeer 2024-2029;
  2. situationeel grondbeleid als kader te hanteren voor de uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen die wij de komende periode wensen te (laten) realiseren;
  3. de financiële bijdrage zoals opgenomen in het Kader Strategisch Grondbeleid Haarlemmermeer 2024-2029 te hanteren in het kader van onderhandelingen over anterieure overeenkomsten.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. in te stemmen met het Kader Strategisch Grondbeleid Haarlemmermeer 2024-2029;
  2. situationeel grondbeleid als kader te hanteren voor de uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen die wij de komende periode wensen te (laten) realiseren;
  3. de financiële bijdrage zoals opgenomen in het Kader Strategisch Grondbeleid Haarlemmermeer 2024-2029 te hanteren in het kader van onderhandelingen over anterieure overeenkomsten.

  Amendementen

  Titel
  AM 01 Amendement financiele bijdrage RV kader strategisch grondbeleid
 24. 5.1.8

  Thema: Sociale Zaken
  Portefeuillehouder: dhr. El Idrissi
  Voorzitter: mw. Woolthuis


  Sessie: 11 januari 2024
  Stemmen: 18 januari 2024

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  BVNL (1), CDA (3), D66 (4), EH (1), Forza! (2), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (5), PvdA (3), SRH (1), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de structurele kosten van € 363.300, voor het kunnen blijven uitvoeren van vroegsignalering, financiële begeleiding en schuldhulpverlening vanaf 2025, te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2024;
  2. te kiezen voor meer grip, betere sturing en een kwaliteitsverbetering van de uitvoering van vroegsignalering, financiële begeleiding en schuldhulpverlening en daarom de intake, stabilisatie en nazorg met ingang van 2026 zelf uit te gaan voeren;
  3. de dekking van de extra structurele kosten van € 110.000, die nodig zijn voor de uitvoering van de intake, stabilisatie en nazorg, te dekken uit het in de programmabegroting beschikbare budget van beleidsdoel D: Het garanderen van een bestaansminimum van het programma Zorg & Werk, taakveld 6.3, en te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2024.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de structurele kosten van € 363.300, voor het kunnen blijven uitvoeren van vroegsignalering, financiële begeleiding en schuldhulpverlening vanaf 2025, te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2024;
  2. te kiezen voor meer grip, betere sturing en een kwaliteitsverbetering van de uitvoering van vroegsignalering, financiële begeleiding en schuldhulpverlening en daarom de intake, stabilisatie en nazorg met ingang van 2026 zelf uit te gaan voeren;
  3. de dekking van de extra structurele kosten van € 110.000, die nodig zijn voor de uitvoering van de intake, stabilisatie en nazorg, te dekken uit het in de programmabegroting beschikbare budget van beleidsdoel D: Het garanderen van een bestaansminimum van het programma Zorg & Werk, taakveld 6.3, en te betrekken bij de integrale afweging van de Voorjaarsrapportage 2024.

 25. 5.1.9

  Moties

  Titel
  MO 01 Motie vreemd GL en Forza! Pas op de plaats met kap(Geniedijk)
 26. 5.2

  Bijgaand vindt u de concept agenda van het raadsplein van 1 februari 2024. Het raadsplein van 8 februari 2024 gaat niet door wegens een gebrek aan in te plannen stukken. Op 8 februari 2024 is er nu in de avond van 19.00 - 21.00 uur een Informatieve bijeenkomst en workshop onderzoek lokale democratie Rekenkamer gepland op 8 februari.

 27. 6
  Sluiting