Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein: Agenda en raadsstukken

donderdag 23 november 2023

17:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Toelichting

RaadspleinInspreken
Als u de raad wilt toespreken, kunt u zich aanmelden via de raadsgriffie. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de woensdag voorafgaand aan dit Raadsplein, bij voorkeur via e-mail aan griffie@haarlemmermeer.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0.0

 2. 1

  Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 3. 2

  In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht, waarna genoemde stukken worden vastgesteld.

 4. 2.0

  De raad wordt gevraagd te besluiten over het verzoek VVD tot het houden van een interpellatie over de zorgplicht en huisvesting van asielstatushouders


  Zie artikel 31 Interpellatie van het reglement van orde van de gemeenteraad.


  https://haarlemmermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/616e6622-a55f-4f51-ba1e-853e3260141c?documentId=0f1d9871-41f8-4117-b1f3-28025bd0f500.

 5. 2.1

 6. 2.2

 7. 2.3

 8. 3

  1. interpellaties
  2. inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
  3. vragen betreffende actualiteiten
  4. debat over moties vreemd aan de orde van de dag

 9. 3.1
  Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst.
 10. 4
  Tussen 19.00 en 22.00 uur vinden de volgende raadssessies plaats:
 11. 4.1

  Thema: Volkshuisvesting inclusief leefbaarheid 
  Portefeuillehouder:  mw. M, Steffens-van de Water


  Voorzitter: mw. Van den Berg

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. het Woonwagenbeleid Haarlemmermeer vast te stellen, met daarin de volgende ambities:
  a. opstellen van een transparante wachtlijst met toewijzingsafspraken;
  b. uitvoeren van locatieonderzoek naar de uitbreiding van standplaatsen en sociale huurwoonwagens op de huidige woonwagenlocaties en nieuwe locaties;
  c. uitbreiden van het aantal standplaatsen met 21 (op basis van onderzoek ‘Woonwagenstandplaatsen in Nederland’), waarvan 5 tot 10 standplaatsen met sociale huurwoonwagens;
  d. maken van nadere afspraken met de woningcorporaties over de verschillende onderdelen van het woonwagenbeleid in de prestatieafspraken;
  e. Ymere verzoeken een inzichtelijk en voorspelbaar jaarlijks onderhouds- en beheerplan op te stellen, evenals een eenmalige actie om de achterstanden op te heffen;
  f. monitoren van de behoefte, deze ambities en het aantal standplaatsen en sociale huur woonwagens in de Bestuurlijke Voortgangsrapportage Wonen;
  g. dit woonwagenbeleid integraal opnemen bij de actualisatie van het ‘Woonbeleidsprogramma 2019-2025 Het Verschil Maken’.

 12. 4.2

  Thema: Projecten
  Portefeuillehouder: dhr. Nobel
  Voorzitter: mw. Kliphuis

 13. 4.3

  Thema: Fysieke leefomgeving
  Portefeuillehouder: dhr. J. Nobel

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de visie Stadscentrum Hoofddorp 2040 ‘Van dorpshart naar stadscentrum’ als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van het stadscentrum Hoofddorp vast te stellen met als doelstelling:
  - het hebben en houden van een aantrekkelijk en levendig stedelijk gebied waar werken, wonen en voorzieningen met elkaar vermengen en er een aangenaam verblijf is;
  en als primaire richtlijnen:
  - versterken en verbinden van de groenstructuur;
  - hoogteaccenten vastleggen daar waar ze toegevoegde waarde hebben;
  - de historisch waardevolle bebouwing vormt een deel van de identiteit;
  - het versterken van de sociale structuur door het faciliteren en binden van diverse doelgroepen van bewoners en bezoekers, met maatschappelijke en commerciële voorzieningen en woningen;
  - diverse soorten horeca worden geclusterd zodat ze elkaar versterken;
  - openbare ruimte primair richten op verblijven en dus inrichten voor voetganger;
  - auto- en fietsbereikbaarheid en infrastructuur versterken door routes, fietsenstallingen en parkeergarages.

 14. 4.5

  22.00 uur  - 22.15 uur

 15. 5.1

  - RV Verordening reclamebelasting 2024 (8325722)
  - RV Grondprijzennota 2024 en Kader gronduitgifte 2024-2027 (8267143 ) (GEHEIM)
  - RV Wijziging van Verordening Sociaal Domein 2023 en wijziging Beleidsregels Toegangsproces en maatwerkvoorzieningen Wmo 2023 (8384059)

 16. 5.1.a

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  CDA (2), CU-SGP (1), D66 (3), GL (5), HAP (4), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)
  tegen
  Forza! (3)

  Besluit

  1. de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting gemeente Haarlemmermeer 2024 vast te stellen;

 17. 5.1.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), CU-SGP (1), D66 (3), Forza! (3), GL (5), HAP (4), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)

  Besluit

  1. In te stemmen met de beslispunten.

 18. 5.1.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (2), CU-SGP (1), D66 (3), Forza! (3), GL (5), HAP (4), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. de Verordening Sociaal Domein gemeente Haarlemmermeer 2023, eerste wijziging vast te stellen.


  De portefeuillehouder verzoektom hetvoorsteldirectopde stemmingenlijst teplaatsen

  Besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. de Verordening Sociaal Domein gemeente Haarlemmermeer 2023, eerste wijziging vast te stellen.


  De portefeuillehouder verzoektom hetvoorsteldirectopde stemmingenlijst teplaatsen

  Amendementen

  Titel
  AM01 Amendement GL bij raadsvoorstel 8384059 inzake wijziging van de verordening Sociaal Domein 2023 en wijziging beleidsregels Toegangsproces en maatwerkvoorzieningen WMO – 2023
 19. 5.1.d

  Moties

  Titel
  MO1 Motie HAP Oproep staakt het vuren
 20. 6
  Sluiting