Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein: Agenda en raadsstukken

donderdag 21 december 2023

17:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Toelichting

Raadsplein
Inspreken
Als u de raad wilt toespreken, kunt u zich aanmelden via de raadsgriffie. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de woensdag voorafgaand aan dit Raadsplein, bij voorkeur via e-mail aan griffie@haarlemmermeer.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen waaronder tevens mededelingen van vertegenwoordigers van de raad in verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen of andere gremia vanuit college en/of raad
 2. 2
  Vaststellen agenda's, verslagen en lijst ingekomen brieven en stukken
 3. 2.0

  De raad wordt gevraagd te besluiten over het verzoek GroenLinks tot het houden van een interpellatie over de ontwikkelingen rondom Sportpark De Veldpost


  Zie artikel 31 Interpellatie van het reglement van orde van de gemeenteraad.

  Moties

  Titel
  Motie van treurnis GL en PvdA De Veldpost - VERWORPEN (10v-25t)
 4. 2.1

  Het presidium stelt de Raad voor om de volgende raadsvoorstellen toe te voegen aan de stemmingenlijst van vanavond:


  1.1 RV 1e wijziging Toeristenbelasting 2024 (10258464)
  1.2 RV Benoemen lid raadswerkgroep communicatie (10268462)  Het presidium stelt u voorts voor om agendapunt 5.1.7 op de stemmingenlijst van vanavond te vervangen door het volgende raadsvoorstel:


  1.3 RV Plan van Aanpak participatieproces wind op land (erratum) (10264631)

 5. 2.3

 6. 3

  1. interpellaties
  2. inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
  3. vragen betreffende actualiteiten
  4. debat over moties vreemd aan de orde van de dag

 7. 3.1
  Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst.
 8. 4
  Tussen 19.00 en 22.00 uur vinden de volgende raadssessies plaats:
 9. 4.2

 10. 4.3

  Thema: Grondzaken
  Portefeuillehouder: dhr. Nobel

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. in te stemmen met het Kader Strategisch Grondbeleid Haarlemmermeer 2024-2029;
  2. situationeel grondbeleid als kader te hanteren voor de uiteenlopende ruimtelijke ontwikkelingen die wij de komende periode wensen te (laten) realiseren;
  3. de financiële bijdrage zoals opgenomen in het Kader Strategisch Grondbeleid Haarlemmermeer 2024-2029 te hanteren in het kader van onderhandelingen over anterieure overeenkomsten.

 11. 4.4

  22.00 uur  - 22.15 uur

 12. 5.0

  De volgende raadsvoorstellen komen voort uit een eerdere sessie:
  1. RV (GEHEIME BIJLAGE) tussentijds Meerjaren perspectief Grondzaken (tMPG); standlijn 1 juli 2023 (8414025
  2. RV Addendum tussentijds Meerjaren Perspectief Grondzaken (tMPG) 2023” (10220972)
  3. RV Actualisering Beheerplannen Fysieke Leefomgeving 2024 tot en met 2028 (10164415
  4. RV Programma Riolering en Stedelijk Water (PRSW) 2024-2028 (8414039
  5. RV Vaststelling beeldkwaliteitsplan ‘Victoriapark Ymere’ (10164127
  6. RV Ontwerpweigering verklaring van geen bedenkingen voor bedrijfsgebouw Aarbergerweg 22 Rijsenhout (10178882
  7. RV Plan van Aanpak participatieproces wind op land (8356457)  Het volgende raadsvoorstel komt voort uit een sessie van dezelfde avond:
  8. RV Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2024 (10178865)  De volgende raadsvoorstellen worden direct op de stemmingenlijst geplaatst:


  9. RV Zienswijze concept Ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied (10192678)
  10. RV Verordening onroerendezaakbelastingen 2024 (10192603)
  11. RV Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer 2023 (10192430)
  12. RV Opheffen geheimhouding op collegestukken vanaf 1 mei 2022 en raadsstukken vanaf 3 maart 2010 tot en met 2022 (10220789)
  13. RV Vaststellen Verordeningen ex art 212, 213 en 213a Gemeentewet (10164435)

 13. 5.0.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)
 14. 5.0.2

  Stemuitslag

  voor 69%
  tegen 31%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), HAP (6), SRH (2), VVD (7)
  tegen
  D66 (4), GL (5), PvdA (2)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de Wijzigingsverordening 1e wijziging van de Verordening op de heffing en invordering toeristenbelasting 2024 vast te stellen.

 15. 5.1.1

  Thema: Grondzaken
  Portefeuillehouder: dhr. Nobel
  Voorzitter: mw. Kliphuis

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. het tussentijds Meerjaren Perspectief Grondzaken, standlijn 1 juli 2023 vast te stellen;
  2. ten aanzien van de herziene grondexploitaties: Badhoevedorp Centrum, Sectorpark, Beukenhorst Zuid, Hart van Zwanenburg en De Hoek, opnieuw vast te stellen met bijbehorend ruimtegebruik, programma, financieel resultaat en budgetstanden;
  3. een aanvullend Voorbereiding Toezicht Administratie (VTA)-budget vast te stellen voor de volgende projecten:
  a. Beukenhorst Zuid € 1.030.000;
  b. Sectorpark € 700.000;
  c. Hart van Zwanenburg € 30.000;
  d. Statushouders en Spoedzoekers (Veldbloemstraat) € 60.000;
  e. Nieuw-Vennep West € 140.000;
  f. Hoofddorp Aprisco € 75.000;
  g. Hoofddorp De Deining € 300.000;
  h. Beukenhorst West € 32.000;
  i. De Hoek Noord € 150.000;
  j. De Hoek West € 150.000;
  k. Cruquius Bennebroekerdijk € 160.000
  4. een aanvullend VTA-krediet vast te stellen voor de volgende projecten:
  a. Beukenhorst Oost Oost € 50.000;
  b. Hoofddorp Binnenweg € 160.000;
  5. een aanvullend Uitvoeringsbudget vast te stellen voor de volgende projecten:
  a. Sectorpark € 1.250.000;
  b. De Hoek € 130.000;
  c. Hoofddorp De Deining € 7.500;
  d. SEIN – Cruquiushoeve € 450.000;
  6. een aanvullend Uitvoeringskrediet vast te stellen voor het volgende project:
  a. Hoofddorp Emmaschool € 15.000;
  7. voor de beslispunten 3 en 5 vast te stellen de 20e begrotingswijziging van 2023;
  8. voor de beslispunten 4 en 6 vast te stellen het 23e kredietbesluit van 2023.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. het tussentijds Meerjaren Perspectief Grondzaken, standlijn 1 juli 2023 vast te stellen;
  2. ten aanzien van de herziene grondexploitaties: Badhoevedorp Centrum, Sectorpark, Beukenhorst Zuid, Hart van Zwanenburg en De Hoek, opnieuw vast te stellen met bijbehorend ruimtegebruik, programma, financieel resultaat en budgetstanden;
  3. een aanvullend Voorbereiding Toezicht Administratie (VTA)-budget vast te stellen voor de volgende projecten:
  a. Beukenhorst Zuid € 1.030.000;
  b. Sectorpark € 700.000;
  c. Hart van Zwanenburg € 30.000;
  d. Statushouders en Spoedzoekers (Veldbloemstraat) € 60.000;
  e. Nieuw-Vennep West € 140.000;
  f. Hoofddorp Aprisco € 75.000;
  g. Hoofddorp De Deining € 300.000;
  h. Beukenhorst West € 32.000;
  i. De Hoek Noord € 150.000;
  j. De Hoek West € 150.000;
  k. Cruquius Bennebroekerdijk € 160.000
  4. een aanvullend VTA-krediet vast te stellen voor de volgende projecten:
  a. Beukenhorst Oost Oost € 50.000;
  b. Hoofddorp Binnenweg € 160.000;
  5. een aanvullend Uitvoeringsbudget vast te stellen voor de volgende projecten:
  a. Sectorpark € 1.250.000;
  b. De Hoek € 130.000;
  c. Hoofddorp De Deining € 7.500;
  d. SEIN – Cruquiushoeve € 450.000;
  6. een aanvullend Uitvoeringskrediet vast te stellen voor het volgende project:
  a. Hoofddorp Emmaschool € 15.000;
  7. voor de beslispunten 3 en 5 vast te stellen de 20e begrotingswijziging van 2023;
  8. voor de beslispunten 4 en 6 vast te stellen het 23e kredietbesluit van 2023.

 16. 5.1.2

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)
  tegen
  FVD (1)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. een beslispunt toe te voegen aan het raadsvoorstel tussentijds Meerjaren Perspectief Grondzaken (tMPG) 2023 (8414025):
  5. een aanvullend uitvoeringsbudget vast te stellen voor de volgende projecten:
  e. Statushouders en Spoedzoekers (Veldbloemstraat) € 210.000;

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. een beslispunt toe te voegen aan het raadsvoorstel tussentijds Meerjaren Perspectief Grondzaken (tMPG) 2023 (8414025):
  5. een aanvullend uitvoeringsbudget vast te stellen voor de volgende projecten:
  e. Statushouders en Spoedzoekers (Veldbloemstraat) € 210.000;

 17. 5.1.3

  Thema: Fysieke leefomgeving
  Portefeuillehouder: mw. Steffens-van de Water, mw. Sedee-Schuitemaker

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)

  Besluit

  1. het document 'Integraal Beheer OpenbareRuimte (IBOR), actualiseringbeheerplannen Fysieke Leefomgeving 2024 tot en met 2028' vast te stellen;
  2. het extra benodigde onderhoudsbudget te verwerken bij de Voorjaarsrapportage2024 voor: a. bomen en beplanting: € 150.000 in 2024 en €125.000 in 2025;
  b. begraafplaatsen:€87.000in 2024;
  c. verhardingen: € 101.750 in 2024;
  d. civieltechnische kunstwerken:€200.000 in 2024;
  e. straatmeubilair(watertappunten): €21.000 in 2024;
  3. het extra benodigde onderhoudsbudget te betrekken bij de integrale afweging vande Voorjaarsrapportage2024 voor:
  a. begraafplaatsen:structureel€87.000vanaf2025;
  b. verhardingen: structureel€ 101.750 vanaf2025;
  c. civieltechnische kunstwerken:€300.000 in 2025 en structureel€ 400.000 vanaf 2026;
  d. straatmeubilair(watertappunten): structureel€21.000 vanaf2025;
  4. in te stemmen met de voorbereidingen uitvoering van de projecten van de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) (2024), hiervoor een krediet van€7.377.300 te autoriseren en vrij te geven in 2024 ten behoeve van VOR 2024 en hiertoe vast te stellen de 6e kredietverstrekking van 2024; 5. de kapitaallasten van deze investeringen (in 2025: €549.000, in 2026: € 540.000 en in 2027: €532.000) te dekken uit de financiële ruimte VOR (2024), beschikbaar gesteld in de Programmabegroting 2024-2027 en de verdeling van deze kapitaallasten over de jaren 2025, 2026 en 2027 aan te passen bij de Voorjaarsrapportage2024;
  6. een aanvullende kredietaanvraag voor VOR 2024 van€ 1.465.700, vanwege onder andere de herplant van bomen na stormschade (€750.000),en de extra kapitaallasten hiervan (in 2025: € 102.000, in 2026: € 100.000 en in 2027: €98.000)integraalafte wegen bij de Voorjaarsrapportage2024;
  7. in te stemmen met de voortzetting van de gebiedsgerichte aanpak(wijkvernieuwing);
  8. voorde investeringsbehoefte voor de jaren 2025 tot en met 2028 voor de gebiedsgerichte aanpak een onderzoek te doen naar de haalbaarheid en de benodigde organisatie;
  9. de afschrijvingstermijnen voor taludbekleding en vissteigers vast te stellen op 20 respectievelijk 30 jaar

 18. 5.1.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)
 19. 5.1.5

  Thema: Ruimtelijke ordening
  Portefeuillehouder: dhr. Nobel
  Voorzitter: dhr. Rip

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)
  tegen
  Forza! (3)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de nota van zienswijzen behorend bij het beeldkwaliteitsplan ‘Victoriapark Ymere’ vast te stellen;
  2. het beeldkwaliteitsplan ‘Victoriapark Ymere’ vast te stellen;
  3. het gewijzigde werkingsgebied van het beeldkwaliteitsplan ‘Zuidrand Huis van Sport/Onderwijs’ vast te stellen;
  4. het beeldkwaliteitsplan ‘Victoriapark Ymere’ toe te voegen aan de welstandsnota 'Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020' (2020.0002340).

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de nota van zienswijzen behorend bij het beeldkwaliteitsplan ‘Victoriapark Ymere’ vast te stellen;
  2. het beeldkwaliteitsplan ‘Victoriapark Ymere’ vast te stellen;
  3. het gewijzigde werkingsgebied van het beeldkwaliteitsplan ‘Zuidrand Huis van Sport/Onderwijs’ vast te stellen;
  4. het beeldkwaliteitsplan ‘Victoriapark Ymere’ toe te voegen aan de welstandsnota 'Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020' (2020.0002340).

 20. 5.1.6

  Thema: Ruimtelijke ordening, grootschalig groen, recreatie en water
  Portefeuillehouder: dhr. Nobel
  Voorzitter: mw. Van den Berg

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2)
  tegen
  VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. Een ontwerpweigering verklaring van geen bedenking vast te stellen voor de bouw van een bedrijfsgebouw aan de Aarbergerweg 22 in Rijsenhout.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. Een ontwerpweigering verklaring van geen bedenking vast te stellen voor de bouw van een bedrijfsgebouw aan de Aarbergerweg 22 in Rijsenhout.

  Amendementen

  Titel
  Amendement HAP, Forza!, D66, PvdA, CDA, SRH, EH, FVD, GEZOND, en CU-SGP VvgB Aarbergerweg 22 Rijsenhout definitief - AANGENOMEN
 21. 5.1.7

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. het raadsvoorstel Plan van Aanpak participatieproces wind op land (8356457) van
  7 november 2023 in te trekken;
  2. in te stemmen met het ontwerpen van het participatieproces wind op land conform scenario 3: informeren, participeren, peilen;
  3. in te stemmen met het plan van aanpak om tot een kader te komen van spelregels voor wind op land, waaronder;
  a. de invulling van de regierol van de gemeenteraad onder meer via een in te richten online themadossier;
  b. het via een raadsvoorstel vaststellen van de spelregels tot een gemeentelijk kader en de definitieve werkwijze van de peiling;
  c. de organisatie van excursies en spelregelbijeenkomsten, een peiling en een zienswijzeprocedure voor alle betrokkenen om gezamenlijk tot spelregels te komen.

 22. 5.1.8

  Zie agendapunt 7.a..3 voor de stukken.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)
 23. 5.1.9

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om: 
  1. in te stemmen met de zienswijze van burgemeester en wethouders waarin de wensen en opvattingen worden weergegeven; 
  2. het college te vragen bij de eerstvolgende herziening van de provinciale omgevingsvisie de openheid van de Houtrakpolder veilig stellen door de Houtrakpolder aan te laten wijzen als locatie voor piekwaterberging, waarbij er in principe geen ruimte is voor een hoogspanningsstation van TenneT.

  Besluit

  de raad voor te stellen om: 
  1. in te stemmen met de zienswijze van burgemeester en wethouders waarin de wensen en opvattingen worden weergegeven; 
  2. het college te vragen bij de eerstvolgende herziening van de provinciale omgevingsvisie de openheid van de Houtrakpolder veilig stellen door de Houtrakpolder aan te laten wijzen als locatie voor piekwaterberging, waarbij er in principe geen ruimte is voor een hoogspanningsstation van TenneT.

 24. 5.1.10

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), VVD (7)
  tegen
  EH (1), Forza! (3), FVD (1), SRH (2)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen gemeente Haarlemmermeer 2024 vast te stellen;
  2. de hogere meeropbrengst van de areaaluitbreiding en het voordeel op de algemene uitkering uit het gemeentefonds te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2024.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de Verordening op de heffing en invordering van onroerendezaakbelastingen gemeente Haarlemmermeer 2024 vast te stellen;
  2. de hogere meeropbrengst van de areaaluitbreiding en het voordeel op de algemene uitkering uit het gemeentefonds te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2024.

 25. 5.1.11

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. het in hoofdstuk 4 van de Verordening fysiek domein geregelde omtrent begraafplaatsen te laten vervallen en de betreffende artikelen op te nemen in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer 2011, tweede wijziging;
  2. de Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer 2024 vast te stellen en op 1 januari 2024 in werking te laten treden;
  3. de Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer 2023 (2022.0002273) in te trekken per 1 januari 2024.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. het in hoofdstuk 4 van de Verordening fysiek domein geregelde omtrent begraafplaatsen te laten vervallen en de betreffende artikelen op te nemen in de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer 2011, tweede wijziging;
  2. de Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer 2024 vast te stellen en op 1 januari 2024 in werking te laten treden;
  3. de Verordening fysiek domein gemeente Haarlemmermeer 2023 (2022.0002273) in te trekken per 1 januari 2024.

 26. 5.1.12

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. op grond van artikel 89 lid 3 Gemeentewet de geheimhouding op te heffen op de in bijlagen 3 en 4 aangegeven stukken (aangeduid als ‘met dit voorstel’);
  2. de bijlagen 2, 3 en 4 bij dit raadsvoorstel op te vatten als openbaar geheimhoudingsregister.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. op grond van artikel 89 lid 3 Gemeentewet de geheimhouding op te heffen op de in bijlagen 3 en 4 aangegeven stukken (aangeduid als ‘met dit voorstel’);
  2. de bijlagen 2, 3 en 4 bij dit raadsvoorstel op te vatten als openbaar geheimhoudingsregister.

 27. 5.1.13

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. op grond van artikel 212 Gemeentewet de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 vast te stellen;
  2. op grond van artikel 213 Gemeentewet de Controleverordening Haarlemmermeer 2023 vast te stellen;
  3. op grond van artikel 213a Gemeentewet de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Haarlemmermeer 2023 vast te stellen.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. op grond van artikel 212 Gemeentewet de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 vast te stellen;
  2. op grond van artikel 213 Gemeentewet de Controleverordening Haarlemmermeer 2023 vast te stellen;
  3. op grond van artikel 213a Gemeentewet de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Haarlemmermeer 2023 vast te stellen.

  Amendementen

  Titel
  AM VVD, HAP, GL, D66, PvdA, CDA, SRH, CU-SGP, Forza!, EH, FVD op de Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet - AANGENOMEN
  AM VVD, HAP, GL, D66, PvdA, CDA, SRH, CU-SGP, Forza!, EH, FVD op de Verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Haarlemmermeer 2023 ex artikel 213 Gemeentewet - AANGENOMEN
 28. 5.1.14

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (1), SRH (2), VVD (7)

  Moties

  Titel
  Motie vreemd PvdA, HAP, D66, Forza!, GH, CDA, GL, FVD, CU-SGP ''haastige spoed is zelden goed'' - AANGENOMEN
 29. 5.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (2), SRH (2), VVD (7)
 30. 6
  Sluiting