Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein: Agenda en raadsstukken

donderdag 25 mei 2023

17:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Toelichting

Raadsplein

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0.0

 2. 0.1

  Amendementen

  Titel
  AM1 Raadswerkgroep Metropoolregio Amsterdam bij RV Voortgangsnota Metropoolregio 2022

  Moties

  Titel
  Motie vreemd GL ‘De verdozing voorbij’
  Motie vreemd GL en PvdA ‘Geef ruimte voor (op)groeiend aantal jongeren in Nieuw-Vennep’
  Motie vreemd PvdA, GL en HAP ‘Eerder schuldvrij is eerder meedoen’
  Motie vreemd van de Ambassadeurs van de JGR ‘Jeugd heeft de toekomst’
  Motie vreemd van de Ambassadeurs van de JGR ‘Vereenvoudig de vereisten voor fractieassistenten’
 3. 0.3

 4. 1

  Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 5. 2

  In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht, waarna genoemde stukken worden vastgesteld.

 6. 2.1

 7. 2.3

 8. 3

  1. interpellaties
  2. inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
  3. vragen betreffende actualiteiten
  4. debat over moties vreemd aan de orde van de dag

 9. 3.1
  Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst.
 10. 4
  Tussen 19.00 en 22.00 uur vinden de volgende raadssessies plaats:
 11. 4.1

  Thema Ruimtelijke ordening
  Portefeuillehouder: dhr. Nobel

  Sessie 25 mei 2023
  Stemmen 8 juni 2023

  Dit sessiedebat betreft de volgende raadsvoorstellen:
  a. RV Vaststelling Bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 2 (7563532) (hoorzitting 11 mei 2023)
  b. RV Vaststelling bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 3 (7532449) (hoorzitting 11 mei 2023)
  c. RV Onttrekking aan de openbaarheid van het Aprisco-terrein gelegen tussen de Kruisweg en de Prins Hendriklaan in Hoofddorp (7563509)

 12. 4.1.1

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. de drie ingediende zienswijzen ontvankelijk te verklaren;
  2. de Nota van zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 2 vast te stellen;
  3. niet in te stemmen met de ingediende zienswijzen;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 2, omdat het wettelijk verplichte kostenverhaal anderszins is verzekerd;
  5. het bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 2 met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhfdstadsc2-C001, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 ‘Besluit ruimtelijke ordening’ in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm ongewijzigd vast te stellen, één en ander overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde bescheiden en op grond van de overwegingen genoemd in het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
  6. het college van Burgemeester en Wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.
 13. 4.1.1

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. de nota van zienswijzen behorend bij bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 3 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 3 met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhfdstadc3-C001, conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 ‘Besluit ruimtelijke ordening’ in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm met inachtneming van de nota van zienswijzen gewijzigd vast te stellen, één en ander overeenkomstig de bij het raadsvoorstel gevoegde bescheiden en op grond van de overwegingen genoemd in het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Hoofddorp Stadscentrum 3, omdat het wettelijke verplichte kostenverhaal is verzekerd door middel van een anterieure overeenkomst;
  4. het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.
 14. 4.2

  Thema Bestuurszaken en regionale samenwerking
  Portefeuillehouder: mw. van der Meij


  Sessie 25 mei 2023
  Stemmen 8 juni 2023

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. in te stemmen met de zienswijze op het ontwerp voor de nieuwe gemeenschappelijke regeling Beschermd Wonen Zuid-Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer, opgenomen in bijlage 3.
 15. 4.3

  Thema Verkeer en mobiliteit
  Portefeuillehouder: mw. Ruigrok
  Er is een vervolg ingepland op 1 juni 2023.


  Sessie 25 mei en 1 juni 2023
  Stemmen 8 juni 2023

  Besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. het Verkeersstructuurplan Hoofddorp 2023 vast te stellen, met daarin de volgende wijzigingen uit de inspraak:
   a. er wordt eerder gestart met maatregel 19 waarin een onderzoek wordt gedaan naar de meest veilige route met goede busdoorstroming tussen bushalte Burgemeester Van Stamplein en het nieuwe busstation Hoofddorp Station. Het onderzoek start nadat er een besluit is genomen dat er een verhoogd busstation komt;
   b. er wordt toegelicht waarom een autoluwe Van Heuven Goedhartlaan tussen de A-weg (Graan voor Visch) en de Kruisweg noodzakelijk is. Uitwerking van de autoluwe inrichting start in het eerste kwartaal 2024;
   c. in de faseringstabel wordt duidelijk gemaakt dat eerder wordt gestart met maatregel 33 waarin een brede belangenafweging wordt gemaakt voor de ontsluiting van de zuidkant van Hoofddorp richting de randweg Nieuwe Bennebroekerweg voor het autoverkeer;
   d. bij ‘ambities stationsgebied Hoofddorp’ wordt toegevoegd: Ophalen en afzetten van passagiers per auto blijft mogelijk. Het blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer;
   e. bij ‘mobiliteitsmanagement om pieken te ontlasten’ wordt toegevoegd: De gemeente Haarlemmermeer sluit zich aan bij regionale afspraken en initiatieven. Een voorbeeld hiervan is ‘Spreiden Spreiden Spreiden’, een convenant dat werkgevers binnen de MRA hebben getekend;
   f. bij ‘Lokale busnet’ wordt toegevoegd: We hebben naast het reguliere OV vanuit de gemeente ook MeerOV (aanvullend OV). Dat is bedoeld voor de plekken waar geen regulier OV rijdt;
   g. bij ‘Pakket fiets’ wordt de tekst gewijzigd van: ‘De Hoofdweg westzijde en de IJweg worden fietsvriendelijk ingericht. Dat betekent dat autoverkeer mag meerijden over een straat die specifiek voor de fiets wordt ingericht’ naar: ‘De Hoofdweg westzijde en de IJweg worden fietsvriendelijk ingericht.’ De afbeelding van de IJweg als fietsstraat is verwijderd;
   h. bij het onderwerp ‘Randstructuur Hoofddorp’ de tekst te wijzingen van: We kiezen daarom voor een volgende ontwikkelstap in de hoofdstructuur van Hoofddorp door de functie van de Van Heuven Goedhartlaan als hoofdroute te verplaatsen naar de nieuwe randstructuur: de Nieuwe Bennebroekerweg. De functie van de Van Heuven Goedhartlaan verandert hierdoor. Dat betekent dat ook de vormgeving kan of zelfs moet veranderen. Daarmee wordt de barrièrewerking van de Van Heuven Goedhartlaan kleiner, de weg wordt makkelijker oversteekbaar voor wandelaars en fietsers, op weg naar het centrum of het station.
   naar: We kiezen daarom voor een volgende ontwikkelstap in de hoofdstructuur van Hoofddorp met aan de zuidzijde een nieuwe randstructuur: de Nieuwe Bennebroekerweg. De functie van de Van Heuven Goedhartlaan verandert hierdoor. Het wordt een verzamelweg die verkeer vanuit de wijken verzamelt en zo sluipverkeer voorkomt.
  2. twee onderzoeken te starten. De resultaten van de onderzoeken worden aan de raad voorgelegd ter besluitvorming en verwerkt in de eerstvolgende actualisatie van het Verkeersstructuurplan Hoofddorp. De onderzoeken zijn:
   a. een brede belangenafweging over de autoverkeerroutes tussen de zuidkant van Hoofddorp en de randweg Nieuwe Bennebroekerweg uit te voeren. Hierin worden de effectiviteit en impact op bijvoorbeeld groen, recreatie, veiligheid, et cetera van meerdere routeopties onderling tegen elkaar afgewogen, om de impact van de groei van Hoofddorp en de autonome groei van verkeer op de verschillende ontsluitingswegen richting de randweg Nieuwe Bennebroekerweg op meerdere aspecten af te wegen. Dit onderzoek start in 2023, met participatie van de directe omgeving;
   b. nader onderzoek te doen naar de inpassing van een fietsroute Velsen – Haarlem – Vijfhuizen - Hoofddorp, inclusief een fietspad bij de Geniedijk en de ontwerpfase hiervoor te starten in 2024.
  3. het verkeersstructuurplan te verwerken in het wegcategoriseringsplan als toekomstige situatie.
  4. het bijbehorende verkeersmodel in het vervolg te gebruiken in onze planvorming en toetsing.
  5. na oplevering van de brede belangenafweging over de autoverkeerroutes tussen de zuidkant van Hoofddorp en de randweg Nieuwe Bennebroekerweg, de raad een voorstel te doen of de uitkomsten van het onderzoek tot aanpassing van het VSP Hoofddorp 2023 moet leiden.
  6. de raad elke twee jaar een evaluatie van het VSP Hoofddorp 2023 ter bespreking toe te sturen.
 16. 4.4

  Thema Financiën
  Portefeuillehouder: dhr. Nobel

  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de beslispunten.

 17. 4.5

  22.00 uur  - 22.15 uur

 18. 5.1

  Vanaf 22.15 uur worden de stemmingen gehouden. Onderstaand de voorlopige lijst met onderwerpen. Voorafgaand aan de stemmingen wordt de definitieve lijst verspreid en vastgesteld.

 19. 5.1.a

  Sessie 11 mei 2023
  Stemmen 25 mei 2023

  Besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. de kaders en uitgangspunten voor de aanpak van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond Haarlemmermeer 2023 vast te stellen, inclusief:
   a. de prioriteiten bij de aanpak van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond:
  2. preventieve maatregelen die het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond voorkomen.
  3. gevallen van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond, waarin:
    de impact van het oneigenlijk gebruik van de gemeentegrond groot is omdat de woon- en leefomgeving wordt aangetast of sprake is van een grove schending van het eigendomsrecht van de gemeente;
    het gemeentelijk belang groot is omdat de gemeentegrond nodig is voor gemeentelijke taken of belangen;
    het risico op eigendomsverlies door verjaring aanwezig is.
   b. de uitgangspunten bij de aanpak van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond:
  4. als de gemeentegrond niet (meer) nodig is voor gemeentelijke taken en belangen kan de oneigenlijk in gebruik genomen gemeentegrond worden verkocht;
  5. als de gemeentegrond nodig is voor gemeentelijke taken en belangen moet de oneigenlijk in gebruik genomen gemeentegrond worden ontruimd en teruggegeven.
   c. de gemeentelijke taken en belangen die bij de beoordeling of gemeentegrond kan worden verkocht worden meegewogen, waaronder het behoud van openbaar groen, de aanwezigheid van kabels en leidingen, een doelmatig en efficiënt beheer van de openbare ruimte, behoud van openbare functies, verkeers- en sociale veiligheid, het beoogd gebruik, ruimtelijke ontwikkelingen en het uitvoeren van beleidsdoelstellingen en -opgaven.
   d. een hardheidsclausule voor bijzondere situaties waarin de uitgangspunten leiden tot een voor de gemeente ongewenste uitkomst of tot een uitkomst die niet evenredig is;
  6. het eerder vastgestelde beleid voor de aanpak van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond (2017.0036614: Evaluatie/voortgang aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond en erfafscheidingen) in te trekken.
 20. 5.1.b

  Hoorzitting 20 april 2023
  Sessie 11 mei 2023
  Stemmen 25 mei 2023

  Besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. de Nota van zienswijzen bestemmingsplan Hoofddorp Bornholm 50 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Hoofddorp Bornholm 50 met planidentificatie NL.IMRO.0394.BPGhfdbornholm50-B001 vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. het beeldkwaliteitsplan Holmkwartier vast te stellen;
  5. het beeldkwaliteitsplan Holmkwartier toe te voegen aan de welstandsnota ‘Nota uiterlijk van bouwwerken Haarlemmermeer 2020’ (2020.0002340);
  6. het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.
 21. 5.1.c

  Sessie 11 mei 2023
  Stemmen 25 mei 2023

  Besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. het algemeen beleidskader sociaal domein ‘Meedoen mogelijk maken in Haarlemmermeer’ vast te stellen, met als missie dat onze inwoners kunnen rekenen op genoeg, toegankelijke en goede (algemene) voorzieningen en (persoonlijke) zorg en hulp bij werk en inkomen en met als visie dat we willen bereiken dat onze inwoners meedoen voor zover ze kunnen, minstens bestaanszekerheid hebben, gelijke kansen krijgen en gezond leven.
 22. 5.1.d

  Stemmen: 25 mei 2023

 23. 5.1.e

 24. 5.1.f

  Stemmen: 25 mei 2023

  Besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. geen wensen en opvattingen in te dienen op de Voortgangsnota Metropoolregio Amsterdam 2022;
  2. dit vooraf aan de Algemene Vergadering Metropoolregio Amsterdam van 23 juni 2023 kenbaar te maken via bijgevoegde brief.
 25. 5.1.g

  Stemmen: 25 mei 2023

  Besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. het bezwaarschrift gegrond te verklaren en voor wat betreft de ontwikkelovereenkomst en koopovereenkomst met Ymere inzake het project Veldbloemstraat, Nieuw-Vennep beschikbaar te stellen;
  2. de geheimhouding van de ontwikkelovereenkomst en koopovereenkomst met Ymere inzake het project Veldbloemstraat, Nieuw-Vennep op te heffen;
  3. de geheimhouding op de gemeentelijke grondexploitatie inzake het project Veldbloemstraat, Nieuw-Vennep niet op te heffen.
 26. 5.1.h

  Sessie: 25 mei 2023
  Stemmen: 25 mei 2023

  Besluit

  In te stemmen met de beslispunten.

 27. 6
  Sluiting