Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein: Agenda en raadsstukken

donderdag 20 april 2023

16:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Toelichting

Raadsplein

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0.0

 2. 0.0.2

  Amendementen

  Titel
  AM1 GL Amendement Advies en participatie Omgevingswet
 3. 0.1

  Thema: Ruimtelijke ordening
  Portefeuillehouder: dhr. Nobel
  Hoorzitting: 20 april 2023
  Bespreking: 11 mei 2023
  Stemming: 25 mei 2023

  Besluit

  Het collegebesluitde raad voor te stellen om:
  1. de Nota van zienswijzen bestemmingsplan Hoofddorp Bornholm 50 vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan Hoofddorp Bornholm 50 met planidentificatie
  NL.IMRO.0394.BPGhfdbomholm50-B001 vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. het beeldkwaliteitsplan Holmkwartier vast te stellen;
  5. het beeldkwaliteitsplan Holmkwartier toe te voegen aan de welstandsnota 'Nota uiterlijk
  van bouwwerken Haarlemmermeer 2020' (2020.0002340);
  6. het college van burgemeester en wethouders te machtigen het verder nodige te verrichten.

 4. 1

  Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 5. 2

  In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht, waarna genoemde stukken worden vastgesteld.

 6. 2.1

 7. 2.1.0

  Het presidium besluit de Raad voor te stellen om de volgende raadsvoorstellen toe te voegen aan de stemmingenlijst van het raadsplein van vanavond:
  2.1.1 RV Benoemen fractieassistent tot lid van de raadscommissie (7615699)
  2.1.2 RV Ontwerpverklaring van geen bedenkingen realisatie bedrijfsgebouw Hoofdweg 1266 in Nieuw-Vennep (7532395)

 8. 2.1.1

 9. 2.3

  De openbare ingekomen stukken van het college vindt u de lijst ingekomen stukken van het college op deze website.

 10. 3

  1. interpellaties
  2. inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
  3. vragen betreffende actualiteiten
  4. debat over moties vreemd aan de orde van de dag

 11. 3.1
  Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst.
 12. 4

  - bijlage: reactie college n.a.v. Gebiedsraadsessie Nieuw-Vennep

 13. 4.0

  Ter kennisname.
  -Overdrachtsdocument n.a.v. de raadsvergadering in Nieuw-Vennep
  -Bijgaande het programmaboekje van 30 maart 2023, de routekaart en de uitnodiging voor bijeenkomst.


  De onderwerpen worden als volgt behandeld:


  1. Cultuurgebouw en Café;
  2. Ontmoetingscentrum;
  3. Harmoniekoepel;
  4. Scouting;
  5. De Symfonie (fietsen en verkeer én ondernemers aan zet);
  6. De Nieuwe Kom;
  7. De Witte Kerk;
  8. Servicepunt Nieuw-Vennep

 14. 4.1

  In punt C. presenteerden leerlingen van het HVA hun onderzoeksresultaten.
  Het onderzoek is uitgevoerd naar hangjongeren, en de mogelijke oplossingsrichtingen van de problematiek die daar in Nieuw-Vennep bij bestaat: https://haarlemmermeergemeente.nl/jongerenoverlast-in-nieuw-vennep-goed-te-bestrijden


  Contact met de studenten die het onderzoek hebben uitgevoerd is via de griffie mogelijk.

  Moties

  Titel
  MO2 Motie VVD, GH, GL, D66, Forza! CDA maak werk van de beschikbare ruimte in de Witte Kerk
  MO3 Motie GL GH VVD PvdA Forza! Jongeren in Nieuw-Vennep
 15. 4.2.1

  Verzoek van de Dorpsraad Nieuw-Vennep,
  Om te zien of er in de bezettingsgraad van punt C. nog ruimte voor aanvullende activiteiten is, ten behoeve van de integratie van maatschappelijke organisaties, zoals in de bijlage beschreven.

  Moties

  Titel
  MO4 VVD GL D66 Organiseer een tijdelijk jongerencentrum in Nieuw-Vennep
  MO8 Motie HAP Forza! Een divers aanbod, voor een diverse groep jongeren
 16. 4.2.2

 17. 4.3

  Powerpoint-presentatie door leerlingen van de basisschool De LinQ. En een brief van de Medezeggenschapsraad en directie.
  Over de overlast bij hun school en hun initiatief voor een coproductie om de jongerenoverlast te verminderen.

  Moties

  Titel
  MO7 Motie VVD Forza! Pak overlast bij basisschool De Linq aan
 18. 4.4

  Scouting Kagiwepi wil mee kunnen groeien met Nieuw-Vennep en minimaal nog eens 76 jaar het scoutingspel
  aanbieden binnen Nieuw-Vennep. Maar gelooft niet dat dat mogelijk is op de huidige locatie.

  Moties

  Titel
  MO1 Motie GH, GL, VVD, CDA, FVD, PvdA en D66 Geef Scouting Kagiwepi de ruimte
 19. 4.5.1

  Ondernemers uit de BIZ, de BedrijvenInvesteringsZone presenteerden de noden ten aanzien van verkeer: Fietsparkeren, Voetgangerszone, Signing/plattegronden en Oplaadpunten. Zie de bijlage.


  Over BIZ, zie: https://www2.haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/nieuwe-biz-nieuw-vennep-centrum

 20. 4.5.2

  De Dorpsraad, Biz Centrum Nieuw-Vennep en de OVHZ
  brengen in beeld waar de verkeersknelpunten zich bevinden en presenteren oplossingen in het Vennepse Speerpunten Plan (VSP).

  Moties

  Titel
  MO5 Forza! Bewegwijzering van paaltje tot laadpaal
 21. 4.6

  Proces en Planning van de ontwikkelingen Nieuwe Kom zijn gepresenteerd en in de bijlage opgenomen.
  De stichting Dorpsraad Nieuw-Vennep verzoekt om de beoogde planning en de 'project milestones' te monitoren en de dorpsraad te informeren over de voortgang te informeren door middel van een voortgangsrapportage.

 22. 4.7

  Voor de Witte Kerk is een transitieplan in de maak. Daarbij wordt gestreefd naar een gedeeld gevoel van iconische waarde van de gebouwen en urgentie om in actie te komen. De volgende uitdagingen zijn beschreven, waarbij de beschreven Kansen en Benodigdheden tot een Win-Win situatie kunnen leiden:
  • Fundatieproblemen Kerk en Pastorie
  • Niets doen is geen optie; instorten gevel op termijn
  • Gebouwen zijn van hoge leeftijd
  • Energielabel Z: geen isolatie, verduurzaming noodzaak
  • Onderhoudsrisico’s ontstijgen de draagkracht van de kerkelijke gemeente


  In de bijlagen het (1) transitieplan, (2) de artist-impression voor de herstelde kerk, (3) over stadsherstel als ontwikkelaar en (4) de maatschappelijke betekenis van de kerkgemeenschap van de Witte Kerk.

 23. 4.8.1

  In het servicepunt Nieuw-Vennep presenteerden leden van de Ondernemersvereniging Haarlemmermeer-Zuid (OVHZ) de stand van zaken bij de ontwikkeling van het PioniersBols terrein.
  Het bedrijventerrein Pioniers-Bols wordt omgevormd naar een gebied waar wonen en werken samengaan.


  de ondernemersvereniging: https://www.ovhz.nl/
  de https://www2.haarlemmermeergemeente.nl/nieuw-vennep/masterplan-pionier-bolsterrein

  Moties

  Titel
  MO6 Motie Forza! prettige verplaatsing
 24. 4.8.2

  Wanneer de stedenbouwkundige uitwerking gereed is kan de gemeenteraad het Stedenbouwkundig Programma van
  Eisen vaststellen en kunnen de gemeente en grondeigenaren een overeenkomst sluiten.
  Dan wordt duidelijk of de wijk er zeker komt.


  zie ook:
  woningbouw : https://www2.haarlemmermeergemeente.nl/nieuw-vennep/woningbouw-in-nieuw-vennep-west
  klankbordgroep: https://www2.haarlemmermeergemeente.nl/nieuw-vennep/nieuws/klankbordgroep-nieuw-vennep-west-van-start

 25. 4.9

  Als bladeren aan een boom groeien de goede wensen voor  Nieuw-Vennep.

 26. 4.11

  22.00 uur  - 22.15 uur

 27. 5.1

  a. RV Adviesrecht gemeenteraad, delegatie van bevoegdheden en verplichte participatie onder de Omgevingswet (7398174)


  Direct ter stemming:
  b. RV Evaluatie en gewijzigde voortzetting Integraal Accommodatieplan (7476711)
  c. RV Voorstel indienen zienswijze op concept Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023 en het concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing Kennemerland 2023-2026 (7502293)
  d. RV Zienswijze Dekkingsplan Brandweer Kennemerland 2023-2026 (7502302)

 28. 5.2.a

  Sessie: 6 april 2023
  Stemming: 20 april 2023

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. de bijlage ‘Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie’ vast te stellen, inclusief de hierin opgenomen lijst van gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en inclusief de lijst van gevallen waarbij participatie verplicht wordt gesteld bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit;
  2. de volgende situaties en/of bevoegdheden te delegeren aan ons college:
   a. het vertalen van vastgesteld beleid in het nieuwe omgevingsplan;
   b. het vastleggen van een project van een bepaalde omvang in het omgevingsplan;
   c. het vertalen van verleende omgevingsvergunningen in afwijking van het omgevingsplan in het omgevingsplan;
   d. het nemen van een voorbereidingsbesluit;
   e. het verwerken van technische aanpassingen en verbeteringen van het omgevingsplan;
  3. ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor, op grond van de bijlage ‘Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie’ geen sprake zou zijn van een bindend adviesrecht, op basis van artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht aan te wijzen als categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) niet is vereist;
  4. ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor in de geldende bestemmingsplannen een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, maar gekozen wordt voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan, eveneens aan te wijzen als categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) niet is vereist, mits de ontwikkeling passen binnen de voorwaarden van die wijzigingsbevoegdheid;
  5. het raadsbesluit van 3 oktober 2019 (2019.0040560) in te trekken;
  6. de beslispunten onder 1 en 2 bekend te maken en in werking te laten treden met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt;
  7. de beslispunten onder 3 en 4 bekend te maken en in werking te laten treden met ingang van de dag van publicatie.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. de bijlage ‘Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie’ vast te stellen, inclusief de hierin opgenomen lijst van gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit en inclusief de lijst van gevallen waarbij participatie verplicht wordt gesteld bij een buitenplanse omgevingsplanactiviteit;
  2. de volgende situaties en/of bevoegdheden te delegeren aan ons college:
   a. het vertalen van vastgesteld beleid in het nieuwe omgevingsplan;
   b. het vastleggen van een project van een bepaalde omvang in het omgevingsplan;
   c. het vertalen van verleende omgevingsvergunningen in afwijking van het omgevingsplan in het omgevingsplan;
   d. het nemen van een voorbereidingsbesluit;
   e. het verwerken van technische aanpassingen en verbeteringen van het omgevingsplan;
  3. ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor, op grond van de bijlage ‘Adviesrecht gemeenteraad en verplichte participatie’ geen sprake zou zijn van een bindend adviesrecht, op basis van artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht aan te wijzen als categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) niet is vereist;
  4. ruimtelijke ontwikkelingen waarvoor in de geldende bestemmingsplannen een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen, maar gekozen wordt voor een omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan, eveneens aan te wijzen als categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) niet is vereist, mits de ontwikkeling passen binnen de voorwaarden van die wijzigingsbevoegdheid;
  5. het raadsbesluit van 3 oktober 2019 (2019.0040560) in te trekken;
  6. de beslispunten onder 1 en 2 bekend te maken en in werking te laten treden met ingang van de dag waarop de Omgevingswet in werking treedt;
  7. de beslispunten onder 3 en 4 bekend te maken en in werking te laten treden met ingang van de dag van publicatie.
 29. 5.2.b

  Direct ter stemming: 20 april 2023

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. de wijkanalyse aanpak in het Integraal Accommodatieplan 2020 vanaf 2023 te wijzigen in een functieanalyse aanpak;
  2. in de periode 2023-2026 de functies buitensport, recreatie, ontmoeten en cultuur te analyseren;
  3. de jaarlijkse kosten van € 50.000 voor de jaren 2024, 2025 en 2026 te betrekken bij de integrale afweging bij de Voorjaarsrapportage 2023.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. de wijkanalyse aanpak in het Integraal Accommodatieplan 2020 vanaf 2023 te wijzigen in een functieanalyse aanpak;
  2. in de periode 2023-2026 de functies buitensport, recreatie, ontmoeten en cultuur te analyseren;
  3. de jaarlijkse kosten van € 50.000 voor de jaren 2024, 2025 en 2026 te betrekken bij de integrale afweging bij de Voorjaarsrapportage 2023.
 30. 5.2.c

  Direct ter stemming: 20 april 2023

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. in te stemmen met het concept Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023, waarin de impact en waarschijnlijkheid van een aantal crisistypen is toegenomen:
  • Klimaatverandering;
  • Energietransitie/energiezekerheid;
  • Digitale verstoringen;
  • Maatschappelijke onrust;
  • Nieuwe infectieziekten;
  1. kennis te nemen van het concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing Kennemerland 2023-2026 en in te stemmen met de vijftal ambities die centraal worden gesteld voor de komende beleidsperiode:
  • Een flexibele organisatie;
  • Interregionale samenwerking en samenwerking met (crisis)partners;
  • Informatiegestuurd werken;
  • Maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht.
  • Kwalitatieve borging vakbekwaamheid crisisorganisatie;
  1. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, omdat zowel het concept regionaal risicoprofiel als het concept regionaal beleidsplan helder en volledig zijn.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. in te stemmen met het concept Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023, waarin de impact en waarschijnlijkheid van een aantal crisistypen is toegenomen:
  • Klimaatverandering;
  • Energietransitie/energiezekerheid;
  • Digitale verstoringen;
  • Maatschappelijke onrust;
  • Nieuwe infectieziekten;
  1. kennis te nemen van het concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing Kennemerland 2023-2026 en in te stemmen met de vijftal ambities die centraal worden gesteld voor de komende beleidsperiode:
  • Een flexibele organisatie;
  • Interregionale samenwerking en samenwerking met (crisis)partners;
  • Informatiegestuurd werken;
  • Maatschappelijke weerbaarheid en veerkracht.
  • Kwalitatieve borging vakbekwaamheid crisisorganisatie;
  1. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen, omdat zowel het concept regionaal risicoprofiel als het concept regionaal beleidsplan helder en volledig zijn.
 31. 5.2.d

  Direct ter stemming: 20 april 2023

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. in te stemmen met het concept dekkingsplan 2023 - 2026, wat volgens de nieuwe landelijke systematiek ‘gebiedsgerichte opkomsttijden’ (GGO) is opgesteld;
  2. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:

  1. in te stemmen met het concept dekkingsplan 2023 - 2026, wat volgens de nieuwe landelijke systematiek ‘gebiedsgerichte opkomsttijden’ (GGO) is opgesteld;
  2. geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
 32. 5.3

 33. 6
  Sluiting