Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein: Agenda en raadsstukken

donderdag 7 december 2023

17:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Toelichting

RaadspleinInspreken
Als u de raad wilt toespreken, kunt u zich aanmelden via de raadsgriffie. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de woensdag voorafgaand aan dit Raadsplein, bij voorkeur via e-mail aan griffie@haarlemmermeer.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0.0

 2. 1

  Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 3. 2

  In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht, waarna genoemde stukken worden vastgesteld.

 4. 2.1

  Het presidium stelt de raad voor om het raadsvoorstel 'Addendum tussentijds Meerjaren Perspectief Grondzaken (tMPG) 2023' (10220972) toe te voegen aan agendapunt 4.3, het sessiedebat inzake het raadsvoorstel '(GEHEIME BIJLAGE) tussentijds Meerjaren perspectief Grondzaken (tMPG); standlijn 1 juli 2023' (8414025).
  2.1 a RV Addendum tussentijds Meerjaren Perspectief Grondzaken (tMPG) 2023 (10220972)


  Het presidium stelt de raad voor om de volgende raadsvoorstellen aan de stemmingenlijst van vanavond toe te voegen.
  2.1.b RV Benoemen vijfde plaatsvervangend griffier (10230774) (schriftelijke stemming)  2.1.c RV Vaststellen correctie voorschot fractieondersteuning 2023 (10230778)
  Dit betreft een correctie op het voorschot fractieondersteuning, onder voorbehoud van instemming van de Senioren tijdens de dinerpauze:


  Het presidium stelt de raad daarnaast voor om wegens een technische wijziging het raadsvoorstel 'Verordening rekenkamer Haarlemmermeer 2024 (10178584)' te vervangen voor het raadsvoorstel met dezelfde titel omdat in de tekst van het originele raadsvoorstel abusievelijk onder punt 5 werd verwezen naar artikel 15, lid 1 en 2. Hier had verwezen moeten worden naar artikel 16, lid 1 en 2.
  2.1.d RV Verordening rekenkamer Haarlemmermeer 2024 (10178584)


  Tenslotte stelt het presidium de raad voor om vanavond naast de agenda van 21 december, ook de gewijzigde agenda van 14 december in stemming te brengen.
  2.1e Gewijzigde agenda Raadsplein 14 december 2023

 5. 2.1.a

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. een beslispunt toe te voegen aan het raadsvoorstel tussentijds Meerjaren Perspectief Grondzaken (tMPG) 2023 (8414025):
  5. een aanvullend uitvoeringsbudget vast te stellen voor de volgende projecten:
  e. Statushouders en Spoedzoekers (Veldbloemstraat) € 210.000;

 6. 2.1.b

 7. 2.1.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)
 8. 2.1.d

  In de tekst van het raadsvoorstel werd abusievelijk onder punt 5 verwezen naar artikel 15, lid 1 en 2. Hier had verwezen moeten worden naar artikel 16, lid 1 en 2. In het bijgevoegde raadsvoorstel is dit aangepast.


  Artikel 15
  Informatieverstrekking

  1. De rekenkamer is bevoegd alle informatie en documenten die berusten bij het gemeentebestuur en het
   ambtelijk apparaat in te zien en te onderzoeken, voor zover zij dat ter vervulling van haar taak nodig acht.
  2. De rekenkamer is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren de mondelinge en
   schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden
   van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen
   binnen de door de rekenkamer gestelde termijn te verstrekken.
  3. Indien een onderzoek aan een derde is uitbesteed, is het eerste lid van overeenkomstige toepassing op de
   betrokken derde of op degene die een opdracht voor deze derde uitvoert.
  4. Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan de rekenkamer de planning en de resultaten
   van onder haar verantwoordelijkheid uitgevoerde doelmatigheids-, doeltreffendheids- en
   rechtmatigheidsonderzoeken.

  Artikel 16
  Monitoring aanbevelingen

  1. De griffie verstrekt de raad jaarlijks een overzicht van de aan de raad gedane voorstellen van de
   rekenkamer welke door de raad zijn overgenomen en door de raad zelf moeten worden uitgevoerd,
   vergezeld van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven.
  2. Het college zendt de raad jaarlijks een overzicht van de aan het college gedane voorstellen van de
   rekenkamer, vergezeld van zijn standpunt daaromtrent en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg
   is gegeven.
   Met vriendelijke groeten,

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)
 9. 2.1.e

 10. 2.3

  De openbare ingekomen stukken van het college vindt u de lijst ingekomen stukken van het college op deze website.


  Bijgevoegd is een overzicht van verzoeken om afschriften.

 11. 3

  1. interpellaties
  2. inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
  3. vragen betreffende actualiteiten
  4. debat over moties vreemd aan de orde van de dag

 12. 3.1
  Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst.
 13. 4
  Tussen 19.00 en 22.00 uur vinden de volgende raadssessies plaats:
 14. 4.2

  Thema: Volkshuisvesting inclusief leefbaarheid 
  Portefeuillehouder:  mw. M, Steffens-van de Water
  vervolgsessie tweede termijn, vrij debat.


  Voorzitter: mw. Van den Berg

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. het Woonwagenbeleid Haarlemmermeer vast te stellen, met daarin de volgende ambities:
  a. opstellen van een transparante wachtlijst met toewijzingsafspraken;
  b. uitvoeren van locatieonderzoek naar de uitbreiding van standplaatsen en sociale huurwoonwagens op de huidige woonwagenlocaties en nieuwe locaties;
  c. uitbreiden van het aantal standplaatsen met 21 (op basis van onderzoek ‘Woonwagenstandplaatsen in Nederland’), waarvan 5 tot 10 standplaatsen met sociale huurwoonwagens;
  d. maken van nadere afspraken met de woningcorporaties over de verschillende onderdelen van het woonwagenbeleid in de prestatieafspraken;
  e. Ymere verzoeken een inzichtelijk en voorspelbaar jaarlijks onderhouds- en beheerplan op te stellen, evenals een eenmalige actie om de achterstanden op te heffen;
  f. monitoren van de behoefte, deze ambities en het aantal standplaatsen en sociale huur woonwagens in de Bestuurlijke Voortgangsrapportage Wonen;
  g. dit woonwagenbeleid integraal opnemen bij de actualisatie van het ‘Woonbeleidsprogramma 2019-2025 Het Verschil Maken’.

 15. 4.3

  Thema: Grondzaken
  Portefeuillehouder: dhr. Nobel
  Voorzitter: mw. Kliphuis

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. het tussentijds Meerjaren Perspectief Grondzaken, standlijn 1 juli 2023 vast te stellen;
  2. ten aanzien van de herziene grondexploitaties: Badhoevedorp Centrum, Sectorpark, Beukenhorst Zuid, Hart van Zwanenburg en De Hoek, opnieuw vast te stellen met bijbehorend ruimtegebruik, programma, financieel resultaat en budgetstanden;
  3. een aanvullend Voorbereiding Toezicht Administratie (VTA)-budget vast te stellen voor de volgende projecten:
  a. Beukenhorst Zuid € 1.030.000;
  b. Sectorpark € 700.000;
  c. Hart van Zwanenburg € 30.000;
  d. Statushouders en Spoedzoekers (Veldbloemstraat) € 60.000;
  e. Nieuw-Vennep West € 140.000;
  f. Hoofddorp Aprisco € 75.000;
  g. Hoofddorp De Deining € 300.000;
  h. Beukenhorst West € 32.000;
  i. De Hoek Noord € 150.000;
  j. De Hoek West € 150.000;
  k. Cruquius Bennebroekerdijk € 160.000
  4. een aanvullend VTA-krediet vast te stellen voor de volgende projecten:
  a. Beukenhorst Oost Oost € 50.000;
  b. Hoofddorp Binnenweg € 160.000;
  5. een aanvullend Uitvoeringsbudget vast te stellen voor de volgende projecten:
  a. Sectorpark € 1.250.000;
  b. De Hoek € 130.000;
  c. Hoofddorp De Deining € 7.500;
  d. SEIN – Cruquiushoeve € 450.000;
  6. een aanvullend Uitvoeringskrediet vast te stellen voor het volgende project:
  a. Hoofddorp Emmaschool € 15.000;
  7. voor de beslispunten 3 en 5 vast te stellen de 20e begrotingswijziging van 2023;
  8. voor de beslispunten 4 en 6 vast te stellen het 23e kredietbesluit van 2023.

 16. 4.5

  22.00 uur  - 22.15 uur

 17. 5.1
  Stemmingenlijst 7 december 2023
 18. 5.1.a

  - AM 01 Amendement VVD PVDA HAP Forza GL FvD CU-SGP 1H SRH GH CDA Woonwagenbeleid

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)
  tegen
  D66 (4)

  Amendementen

  Titel
  AM01 Amendement Woonwagenbeleid Haarlemmermeer
 19. 5.1.a

  Thema: Volkshuisvesting inclusief leefbaarheid 
  Portefeuillehouder:  mw. M, Steffens-van de Water
  Voorzitter: mw. Van den Berg

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Besluit

  1. het Woonwagenbeleid Haarlemmermeer vast te stellen, met daarin de volgende uitgangspunten:

  a. opstellen van een transparante wachtlijst met toewijzingsafspraken;
  b. uitvoeren van locatieonderzoek naar de uitbreiding van standplaatsen en (sociale) huurwoonwagens op de huidige woonwagenlocaties en nieuwe locaties;
  c. uitbreiden van het aantal standplaatsen met 21 (op basis van onderzoek 'Woonwagenstandplaatsen in Nederland'), waarvan minimaal 5 standplaatsen met sociale huurwoonwagens;
  d. maken van nadere afspraken met de woningcorporaties over de verschillende onderdelen van het woonwagenbeleid in de prestatieafspraken;
  e. Ymere verzoeken een inzichtelijk en voorspelbaar jaarlijks onderhouds- en beheerplan op te stellen, evenals een eenmalige actie om de achterstanden op te heffen;
  f. monitoren van de behoefte, deze ambities en het aantal standplaatsen en sociale huur woonwagens in de Bestuurlijke Voortgangsrapportage Wonen;
  g. dit woonwagenbeleid integraal opnemen bij de actualisatie van het ‘Woonbeleidsprogramma 2019-2025 Het Verschil Maken’.

 20. 5.1.b

  Thema: Fysieke leefomgeving
  Portefeuillehouder: dhr. J. Nobel

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de visie Stadscentrum Hoofddorp 2040 ‘Van dorpshart naar stadscentrum’ als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van het stadscentrum Hoofddorp vast te stellen met als doelstelling:
  - het hebben en houden van een aantrekkelijk en levendig stedelijk gebied waar werken, wonen en voorzieningen met elkaar vermengen en er een aangenaam verblijf is;
  en als primaire richtlijnen:
  - versterken en verbinden van de groenstructuur;
  - hoogteaccenten vastleggen daar waar ze toegevoegde waarde hebben;
  - de historisch waardevolle bebouwing vormt een deel van de identiteit;
  - het versterken van de sociale structuur door het faciliteren en binden van diverse doelgroepen van bewoners en bezoekers, met maatschappelijke en commerciële voorzieningen en woningen;
  - diverse soorten horeca worden geclusterd zodat ze elkaar versterken;
  - openbare ruimte primair richten op verblijven en dus inrichten voor voetganger;
  - auto- en fietsbereikbaarheid en infrastructuur versterken door routes, fietsenstallingen en parkeergarages.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de visie Stadscentrum Hoofddorp 2040 ‘Van dorpshart naar stadscentrum’ als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van het stadscentrum Hoofddorp vast te stellen met als doelstelling:
  - het hebben en houden van een aantrekkelijk en levendig stedelijk gebied waar werken, wonen en voorzieningen met elkaar vermengen en er een aangenaam verblijf is;
  en als primaire richtlijnen:
  - versterken en verbinden van de groenstructuur;
  - hoogteaccenten vastleggen daar waar ze toegevoegde waarde hebben;
  - de historisch waardevolle bebouwing vormt een deel van de identiteit;
  - het versterken van de sociale structuur door het faciliteren en binden van diverse doelgroepen van bewoners en bezoekers, met maatschappelijke en commerciële voorzieningen en woningen;
  - diverse soorten horeca worden geclusterd zodat ze elkaar versterken;
  - openbare ruimte primair richten op verblijven en dus inrichten voor voetganger;
  - auto- en fietsbereikbaarheid en infrastructuur versterken door routes, fietsenstallingen en parkeergarages.

 21. 5.1.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de Nota Bodembeheer gemeente Haarlemmermeer 2022 als volgt te wijzigen:
  a. het voorwoord en de samenvatting vervallen;
  b. de hoofdstukken 1 tot en met 5 vervallen;
  c. van hoofdstuk 6 vervallen de paragrafen 6.1 tot en met 6.3;
  d. de hoofdstukken 7 tot en met 9 vervallen;
  e. bijlage 1, bijlage 2, bijlage 2a, het tekstuele deel van bijlage 3 en bijlage 6 tot en met bijlage 9 vervallen;
  2. hiertoe vast te stellen het Wijzigingsbesluit Nota Bodembeheer Haarlemmermeer 2023; dit treedt gelijktijdig in werking met de Omgevingswet op 1 januari 2024;
  3. kleine, niet beleidsmatige aanpassingen met een uitvoerend karakter van de bodemkwaliteitskaart bij inwerkingtreding van de Omgevingswet te delegeren aan het college van B&W.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de Nota Bodembeheer gemeente Haarlemmermeer 2022 als volgt te wijzigen:
  a. het voorwoord en de samenvatting vervallen;
  b. de hoofdstukken 1 tot en met 5 vervallen;
  c. van hoofdstuk 6 vervallen de paragrafen 6.1 tot en met 6.3;
  d. de hoofdstukken 7 tot en met 9 vervallen;
  e. bijlage 1, bijlage 2, bijlage 2a, het tekstuele deel van bijlage 3 en bijlage 6 tot en met bijlage 9 vervallen;
  2. hiertoe vast te stellen het Wijzigingsbesluit Nota Bodembeheer Haarlemmermeer 2023; dit treedt gelijktijdig in werking met de Omgevingswet op 1 januari 2024;
  3. kleine, niet beleidsmatige aanpassingen met een uitvoerend karakter van de bodemkwaliteitskaart bij inwerkingtreding van de Omgevingswet te delegeren aan het college van B&W.

 22. 5.1.d

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. op grond van artikel 212 Gemeentewet de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 vast te stellen;
  2. op grond van artikel 213 Gemeentewet de Controleverordening Haarlemmermeer 2023 vast te stellen;
  3. op grond van artikel 213a Gemeentewet de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Haarlemmermeer 2023 vast te stellen.

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. op grond van artikel 212 Gemeentewet de Financiële verordening Haarlemmermeer 2023 vast te stellen;
  2. op grond van artikel 213 Gemeentewet de Controleverordening Haarlemmermeer 2023 vast te stellen;
  3. op grond van artikel 213a Gemeentewet de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Haarlemmermeer 2023 vast te stellen.

 23. 5.1.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Besluit

  1. De Verordening rekenkamer Haarlemmermeer 2024 vast te stellen.

   2. De Verordening rekenkamercommissie Haarlemmermeer 2019 in te trekken.

 24. 5.1.f

  Zie voor de stukken agendapunt 4.1.


  FVD: TEGEN 4C

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. in te stemmen met de bijstelling van het gemeentelijke investeringsplan voor de jaren 2023-2027 conform bijlage 2 van het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2023;
  2. vast te stellen de 24e kredietverstrekking voor 2023, waarbij de volgende kredieten wordt geautoriseerd en vrijgegeven:
  a. € 217.500, Tijdelijke huisvesting scholen;
  b. € 66.000, Uitvoeringsprogramma mobiliteit (kruising Aalsmeerderweg/Beechavenue);
  c. € 130.000, Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) 2022;
  d. € 1.980.000, Voorbereidende grondexploitaties;
  e. € 193.400, Tijdelijke huisvesting ambtelijke organisatie;
  f. € 157.000, Luchtbehandeling en entree locatie Polderlanden;
  3. vast te stellen de 25e kredietverstrekking voor 2023, waarbij de volgende aanpassingen worden verwerkt:
  a. doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten met als gevolg een verlaging van de voor de jaarschijf 2023 vrijgegeven kredieten met een totaalbedrag van € 43,1 miljoen;
  b. vrijval van diverse kredieten met € 1,7 miljoen;
  4. vast te stellen de 3e kredietverstrekking voor 2024, waarbij de volgende kredieten wordt geautoriseerd en vrijgegeven:
  a. € 383.000, Uitvoeringsprogramma mobiliteit (ten laste van de stelpost indexatie investeringen);
  b. € 259.000, Hoofddorp-Noord AM Locatie infra en hiervan niets vrij te geven in 2024 (ten laste van de stelpost indexatie investeringen);
  c. € 633.000, PARK21 en hiervan niets vrij te geven in 2024 (ten laste van de stelpost indexatie investeringen);
  d. € 218.000, Ringdijk en Ringvaart;
  e. € 1.521.200, Vernieuwing openbare ruimte (VOR) 2022, reconstructie Batterijweg en hiervan € 760.600 vrij te geven in 2024;
  5. vast te stellen de 4e kredietverstrekking voor 2024 waarbij een totaalbedrag van € 20,7 miljoen voor de jaarschijf 2024 wordt vrijgegeven in verband met het doorschuiven van diverse geautoriseerde kredieten uit 2023;
  6. het Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2023 vast te stellen.

 25. 5.1.g

  Zie voor de stukken agendapunt 4.1.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. de Najaarsrapportage 2023 vast te stellen;
  2. de reserve Kernen en buurtschappen H&S op te heffen;
  3. de uit de Najaarsrapportage 2023 voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen, te weten:
  a. de 21e begrotingswijziging van 2023 en de 2e begrotingswijziging van 2024 voor de autonome mutaties conform bijlage 1 van de Najaarsrapportage 2023;
  b. de 22e begrotingswijziging van 2023 en de 3e begrotingswijziging van 2024 voor de neutrale mutaties conform bijlage 2 van de Najaarsrapportage 2023;
  c. de 23e begrotingswijziging van 2023 en de 4e begrotingswijziging van 2024 voor de budgetoverhevelingen conform hoofdstuk 5 van de Najaarsrapportage 2023.

 26. 5.1.g

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), FVD (1), GH (1), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)
  tegen
  GL (5)

  Moties

  Titel
  MO 01`bij RV Najaarsrapportage 2023: Toeristenbelasting
 27. 5.1.i

  Thema: Ruimtelijke ordening
  Portefeuillehouder: dhr. Nobel

  Stemuitslag

  voor 97%
  tegen 3%
  voor
  CDA (3), CU-SGP (1), D66 (4), EH (1), Forza! (3), GH (1), GL (5), HAP (6), PvdA (3), SRH (2), VVD (7)
  tegen
  FVD (1)

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. voor blok 22 Hyde Park in Hoofddorp toe te staan, dat het parkeren voor bewoners plaatsvindt in de centrale parkeervoorziening in Hyde Park in blok 6 en daarmee af te wijken van het stedenbouwkundig plan Hyde Park en de aanpassing stedenbouwkundig plan Hyde Park (verkaveling centrumblok).

  Besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. voor blok 22 Hyde Park in Hoofddorp toe te staan, dat het parkeren voor bewoners plaatsvindt in de centrale parkeervoorziening in Hyde Park in blok 6 en daarmee af te wijken van het stedenbouwkundig plan Hyde Park en de aanpassing stedenbouwkundig plan Hyde Park (verkaveling centrumblok).

 28. 6
  Sluiting