Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Lijst ingekomen stukken vanuit het college

week 16 2024

maandag 22 april 2024

00:00 - 00:00
Toelichting

Onder deze agenda vindt u de openbare ingekomen stukken vanuit het college aan de raad van wk 16
De lijst met  ingekomen stukken wordt vastgesteld in het raadsplein van 23 mei 2024  (agendapunt 2.3).

Agendapunten

 1. 1
  Raadsvoorstellen en nota's
 2. 1.1
  Raadsvoorstellen
 3. 1.1.1

  Bespreking: Raadsplein 23 mei 2024
  Stemmen: Raadsplein 6 juni 2024

  Voorgesteld besluit

  Voorstel:


  1. winst te nemen uit de projecten:
  a. Beukenhorst Zuid € 770.000;
  b. De Hoek € 75.000;
  c. Tudorpark € 412.000;
  d. Lincolnpark Tweede Fase € 23.000;
  e. Verkoopbare kavels € 44.000;
  en deze winst ten gunste te brengen van de Algemene reserve grondzaken;
  2. winst te nemen uit het project:
  a. Badhoevedorp Centrum € 5.357.000;
  en deze winst ten gunste te brengen van de Algemene dekkingsreserve;
  3. winst terug te storten in de projecten:
  a. Hoofddorp Zuidrand € 145.000;
  b. Hoofddorp Nassaupark € 42.000;
  c. De President 1.1 € 76.000;
  d. Nieuw-Vennep Zuid € 662.000;
  e. Nieuw-Vennep Spoedzoekers & Statushouders € 44.500;
  en dit ten laste te brengen van de Algemene reserve grondzaken;
  4. de volgende initiatieven af te sluiten en het verleende initiatievenbudget:
  a. Purmerstraat/Wormerstraat € 52.536;
  b. Spaardam Sport € 2.606;
  ten laste te brengen van de Algemene reserve grondzaken.
  5. het volgende initiatief af te sluiten en het verleende initiatievenbudget:
  a. Hoofddorp Fruittuinen € 27.829;
  ten gunste te brengen van de Algemene reserve grondzaken;
  6. ten aanzien van de grondexploitatieprojecten de Voorziening negatieve resultaten gemeentelijke grondexploitaties te vermeerderen tot € 30,5 miljoen en een bedrag van € 0,9 miljoen ten laste te brengen van de Algemene reserve grondzaken;
  7. ten aanzien van de overige projecten de Voorziening overige ruimtelijke projecten te vermeerderen tot € 3,8 miljoen en hiertoe een bedrag van € 1.545.000 ten laste te brengen van de Algemene reserve grondzaken;
  8. ten aanzien van de strategische gronden een bedrag van € 660.000 ten gunste te brengen van de Algemene reserve grondzaken;
  9. de beslispunten 1 tot en met 8 te verwerken in de Jaarstukken 2023;
  10. op grond van artikel 87 van de Gemeentewet, voor een periode van vijf jaar, geheimhouding op te leggen op de bijlage Meerjaren Perspectief Grondzaken 1 januari 2024 behorende bij het raadsvoorstel Meerjaren Perspectief Grondzaken; standlijn
  1 januari 2024. De geheimhouding wordt opgelegd op grond van artikel 5.1 lid 2 onder b van de Wet open overheid in verband met de economische of financiële belangen van de gemeente.


  de raad voor te stellen om:
  1. het Meerjaren Perspectief Grondzaken, standlijn 1 januari 2024 vast te stellen;
  2. een aanvullend VTA-budget vast te stellen voor de volgende faciliterende projecten:
  a. Lisserbroek Noord € 230.000;
  b. Lisserbroek Binnenturfspoor € 230.000;
  c. Hoofddorp Tudorgardens € 75.000;
  d. Hoofddorp Noord AM-locatie € 300.000;
  e. Nieuw-Vennep West € 140.000;
  f. Beukenhorst West € 360.000;
  g. SEIN – Cruquiushoeve € 460.000;
  3. een aanvullend VTA-krediet vast te stellen voor de volgende voorbereidende projecten:
  a. Beukenhorst Oost Oost € 150.000;
  b. Emmaschoollocatie € 65.000;
  c. Dokter W. Nijestraat € 15.000;
  d. Purmerstraat/Wormerstraat € 166.000;
  e. Hoofddorp Binnenweg € 125.000;
  4. een aanvullend Uitvoeringsbudget vast te stellen voor het volgende faciliterende project:
  a. Beukenhorst West € 120.000;
  5. de grondexploitatie Rijsenhout Dorpscentrum af te sluiten en het resultaat van € 4.164.817 ten laste van de Algemene reserve grondzaken te brengen;
  6. de vrijval van de voorziening voor overige gronden en terreinen tot een bedrag van € 350.000 als gevolg van de hertaxatie van de strategische gronden te storten in de bestemmingsreserve Pionier-BOLS;
  7. het project Hoofdweg 634-640 af te sluiten en de boekwaarde van € 582 ten laste van de Algemene reserve grondzaken te brengen;
  8. het project Burgemeester van de Willigenlaan 40-66 af te sluiten en de boekwaarde van € 34.620 ten laste van de Algemene reserve grondzaken te brengen;
  9. het project Tennislocatie Hoofddorp af te sluiten en de boekwaarde van € 217.500 ten laste van de Algemene reserve grondzaken te brengen;
  10. de voorbereidende kosten van de volgende voorbereidende projecten:
  a. Beukenhorst Oost Oost € 72.712;
  b. Badhoevedorp Centrum Noord € 29.899;
  c. Hoofddorp Binnenweg € 27.537;
  af te boeken en ten laste te brengen van de Algemene reserve grondzaken;
  11. de beslispunten 5 tot en met 10 te verwerken in de Jaarstukken 2023;
  12. voor de beslispunten 2 en 4 vast te stellen de 9e begrotingswijziging van 2024;
  13. voor beslispunt 3 vast te stellen het 11e kredietbesluit van 2024.

 4. 1.1.2

  Bespreking: Raadsplein 30 mei 2024
  Stemmen: Raadsplein 6 juni 2024

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. een voorbereidingskrediet van € 240.000 te autoriseren en vrij te geven in 2024 voor het afronden van de haalbaarheidsfase (opstellen van ruimtelijke randvoorwaarden); deze kosten worden gedekt door de toekomstige grondexploitatie;
  2. een voorbereidingskrediet van € 690.000 te autoriseren en vrij te geven voor de kaderstellende fase (planologische onderzoeken); deze kosten worden gedekt door de toekomstige grondexploitatie;
  3. hiertoe de 12e kredietverstrekking voor het begrotingsjaar 2024 vast te stellen.

 5. 1.1.3

 6. 1.1.4

  Stemmen: Raadsplein 23 mei 2024

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:
  1. in te stemmen met de Ontwerpbegroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus;
  2. geen zienswijze in te dienen;
  3. de bijdrage van € 4.338.000 te verwerken in de Programmabegroting 2025-2028.

 7. 1.1.6

  Stemmen: Raadsplein 23 mei 2024

  Voorgesteld besluit

  de raad voor te stellen om:


  1. de Verordening Grondzaken gemeente Haarlemmermeer 2020 in te trekken;
  2. de Verordening Grondzaken gemeente Haarlemmermeer 2024 vast te stellen.

 8. 1.1.7

 9. 1.2
  Nota's ter informatie
 10. 1.2.1

  Voorgesteld besluit

  deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

 11. 1.2.2

  Voorgesteld besluit

  deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

 12. 1.2.3

 13. 3
  Beantwoording schriftelijke vragen van college aan raad (reeds verzonden)
 14. 3.1.1

 15. 3.1.2