Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsplein: Agenda en raadsstukken

donderdag 9 december 2021

17:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Mevrouw M.H.F. Schuurmans-Wijdeven
Toelichting

Raadsplein

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0.0

 2. 0.0.0

 3. 1

  Van 17.00 uur tot uiterlijk 18.15 uur zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:

 4. 2

  In de vergadering deelt de voorzitter mee welke veranderingen worden aangebracht, waarna genoemde stukken worden vastgesteld.

 5. 2.1

  Het presidium stelt de raad voor om de volgende raadsvoorstellen aan de stemmingenlijst van vanavond toe te voegen:
  2.1.a RV Bekrachtiging geheimhouding bijlage Investeringsanalyse Schaalsprong Wonen (2021.0002604)
  2.1.b RV Bekrachtiging Geheimhouding Nota Allonge op koopovereenkomst panden Ymere en bijlage (2021.0002813)
  2.1.c RV Benoemen leden MRA Raadtafel


  Conform de planning die is genoemd in het Spoorboekje planning en control 2021 stelt het presidium de raad voor om de volgende raadsvoorstellen, die geagendeerd staan voor het raadsdebat (agendapunt 4.2) van vanavond, toe te voegen aan de stemmingenlijst. Namelijk het RV Najaarsrapportage 2021 (2021.0002517) en RV Meerjarenperspectief Investeringen najaar 2021 (2021.0002538).

 6. 2.1.a

  Besluit

  1. conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid van bestuur: economische of financiële belangen van de gemeente. De geheimhouding geldt voor de bijlage Investeringsanalyse Schaalsprong Wonen Haarlemmermeer, actualisatie november 2021 van het Raadsvoorstel 'Investeringsstrategie Schaalsprong wonen' (2021.0002603).
 7. 2.1.b

  Besluit

  1. conform artikel 25 lid 3 Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 10, tweede lid, onder b van de Wet openbaarheid van bestuur: de economische of financiële belangen van de gemeente. De geheimhouding geldt voor nota van B&W Allonge op koopovereenkomst panden Ymere en de bijlage 'Allonge op koopovereenkomst panden Ymere' bij deze nota van B&W.
 8. 2.1.c

  Besluit

  1. Het seniorenconvent stelt de raad voor om de volgende leden, tot leden van de MRA Raadtafel, namens de raad, te benoemen:
   • Mevrouw G.D.W. van ’t Hull-Bettink (lid)
   • Mevrouw D. Kerkhoff (plv. lid)
 9. 2.3

 10. 3

  1. interpellaties
  2. inspraak van inwoners over niet geagendeerde onderwerpen
  3. vragen betreffende actualiteiten
  4. debat over moties vreemd aan de orde van de dag
  5. mededelingen van vertegenwoordigers van de raad in verbonden partijen en gemeenschappelijke regelingen of andere gremia

 11. 3.1
  Van 18.15 tot 19.00 uur wordt de vergadering geschorst.
 12. 4
  Tussen 19.00 en 22.00 uur vinden de volgende raadsdebatten plaats:
 13. 4.1

  locatie: Raadzaal

  Besluit

  1. Een gesprek met het college, ambtenaren, inwoners, ondernemers en de Omgevingsdienst te initiëren over het Ja, mits principe en de principes van de Omgevingswet. Hierin de obstakels te bespreken die het Ja, mits principe in de weg staan en hoe deze weg te nemen zijn.
  2. Het college te verzoeken een plan van actie te maken om het Ja, mits principe en hieraan gerelateerde principes van de Omgevingswet te verduidelijken en te implementeren met breed draagvlak binnen de organisatie (raad, college, ambtelijke organisatie).
 14. 4.2

  Locatie: Raadzaal

  Besluit

  1. de Najaarsrapportage 2021 vast te stellen;
  2. de meeropbrengst onroerendzaakbelasting (OZB) niet-woningen 2021 als gevolg van de hogere Woz-waarde luchthavengebied te verrekenen met de tarieven OZB niet-woningen 2022;
  3. de uit de Najaarsrapportage 2021 voortvloeiende begrotingswijzigingen vast te stellen, te weten:
   a. de 7e begrotingswijziging van 2021 en de 2e begrotingswijziging van 2022 voor de autonome mutaties conform bijlage 1 van de Najaarsrapportage 2021;
   b. de ge begrotingswijziging van 2021 en de 3e begrotingswijziging van 2022 voor de
   neutrale mutaties conform bijlage 2 van de Najaarsrapportage 2021;
   c. de ge begrotingswijziging van 2021 en de 4e begrotingswijziging van 2022 voor de
   budgetoverhevelingen conform hoofdstuk 5 van de Najaarsrapportage 2021.
 15. 4.3

  22.00 uur  - 22.15 uur

 16. 5.1

  Vanaf 22.15 uur worden de stemmingen gehouden. Onderstaand de voorlopige lijst met onderwerpen. Voorafgaand aan de stemmingen wordt de definitieve lijst verspreid en vastgesteld.

  Moties

  Titel
  Motie D66, HAP, CU-SGP, GroenLinks en Forza- Aanwijzen zoekgebieden herbestemmen
  Motie PvdA Maatwerk kostendelersnorm
 17. 5.1.a

 18. 5.1.b

  Besluit

  1. geen wensen of bedenkingen in te dienen met betrekking
   tot het instellen van een werkgeverscommissie ten behoeve van het Bestuursbureau voor de recreatieschappen in Noord-Holland.
 19. 5.1.c

  Besluit

  1. een krediet van € 3.270.000 te autoriseren en hiervan €
   860.000 vrij te geven in 2021 en € 2.410.000 in 2022 ten behoeve van de aanschaf tijdelijke huisvesting voor schoolgebouwen en hiertoe vast te stellen de 51ste kredietverstrekking van 2021 en 12de kredietverstrekking van 2022;
  2. de financiële gevolgen van de aanschaf tijdelijke huisvesting voor schoolgebouwen te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2022.
 20. 5.1.d

  Besluit

  1. in te stemmen om het Convenant Versterking samenwerking Metropoolregio Amsterdam van oktober 2016 te vervangen door de Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam van oktober 2021;
  2. de Samenwerkingsafspraken Metropoolregio Amsterdam in te zetten ter ondersteuning en versterking van de samenwerking tussen de deelnemers van de MRA;
  3. dit kenbaar te maken met bijgevoegde brief aan de voorzitter van de Regiegroep Metropoolregio Amsterdam.
 21. 5.1.e

  Besluit

  1. de wijziging van de stedenbouwkundige structuur van het centrumblok (kavels 6, 22 en 27) vast te stellen en daarmee te komen tot een aanpassing van het in 2018 vastgestelde stedenbouwkundig plan voor Hyde Park op de volgende punten:
   - opsplitsing van het centrumblok als één geheel naar drie losstaande blokken;
   - behoud en verhoging van de bestaande
   Neptunusparkeergarage (blok 6);
   - realisatie van een woon- en voorzieningenprogramma in twee blokken (kavels 22 en 27);
   - het doortrekken van de toekomstige Bo Bardistraat.
  2. het college te mandateren om de hoek Eiffelstraat/Berlageplein nader uit te werken en het kavelpaspoort voor het centrumblok vast te stellen
 22. 5.1.f

  Besluit

  1. de Verordening sociaal domein gemeente Haarlemmermeer 2022 vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de Verordening sociaal domein gemeente
   Haarlemmermeer 2021 (t/m 1e wijziging).
 23. 5.1.g

  Besluit

  1. onder intrekking van de Gedragscode Integriteit
   Burgemeester en wethouders Haarlemmermeer 2015 de
   Gedragscode Integriteit Burgemeester en wethouders
   Haarlemmermeer 2021 vast te stellen;
  2. de geactualiseerde Handreiking integriteit politieke
   ambtsdragers vast te stellen als toelichting bij de
   Gedragscode Integriteit Burgemeester en wethouders
   Haarlemmermeer 2021.
 24. 5.1.h

  Besluit

  1. in te stemmen met de Nota van zienswijzen weigeren verklaring van geen bedenkingen Kruisweg 1501;
  2. een verklaring van geen bedenkingen te weigeren voor het bouwen van twee aaneengebouwde woningen
   aan de Kruisweg 1501 te Cruquius.
 25. 5.1.i

  Besluit

  1. Als raad de kwaliteitsnormen waaraan een goede kadernota zou moeten voldoen te definiéren en deze vast te leggen.
  2. Het initiatief te nemen om voorde besluitvorming over een nieuwe verordening voor het sociaal domein aanvullende kaders (in lijn met aanbeveling 1) specifiek voor jeugdzorg te formuleren en mee te geven aan het college.
  3. Pas te besluiten over de inrichting van jeugdzorg nadat de raad de richting heeft
   bepaald (zie aanbeveling 2).
  4. Expliciet te maken welke informatie de raad wanneer in welke vorm wil hebben over de ontwikkeling van doelen en kosten voor jeugdzorg in Haarlemmermeer.
  5. Het college te verzoeken om nader onderzoek te doen naar de achterliggende oorzaken en achtergronden van de bevinding dat meer jongeren in Haarlemmermeer een beroep doen op jeugdzorg.

  Aanbevelingen Rekenkamer

  Titel
  1. Kwaliteitsnormen voor een goede kadernota definiëren en vastleggen.
  2. Het initiatief te nemen om voorde besluitvorming over een nieuwe verordening voor het sociaal domein aanvullende kaders (in lijn met aanbeveling 1) specifiek voor jeugdzorg te formuleren en mee te geven aan het college.
  3. Eerst bepaling van de richting door de raad
  4. Informatie aan raad over ontwikkeling van doelen en kosten voor jeugdzorg in Haarlemmermeer.
  5. Nader onderzoek naar de achterliggende oorzaken dat meer jongeren in Haarlemmermeer een beroep doen op jeugdzorg.
 26. 5.1.j

  Besluit

  1. het opt-in systeem met een ja-sticker in te voeren, zodat ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen verspreid wordt onder inwoners die daarvoor kiezen;
  2. de kosten hiervan ter hoogte van € 45.500 te dekken uit het beschikbare budget voor het beleidsdoel ‘Het sturen van afvalstromen naar maximaal hergebruik’ van het programma Kwaliteit Fysieke Omgeving, taakveld 7.3’;
  3. minimaal 30% redactionele inhoud die betrekking heeft op lokale gebeurtenissen te bepalen voor huis-aan- huisbladen;
  4. de Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021, eerste wijziging vast te stellen.
 27. 5.1.k

  Besluit

  1. een aanvullend krediet te autoriseren van € 1,5 miljoen (exclusief btw) voor de aanleg van drainage in Kinheim-Seevank in Zwanenburg en hiervan € 1,3 miljoen vrij te
   geven in 2021 en € 200.000 in 2022 en hiertoe vast te stellen de 50e kredietverstrekking voor 2021 en de 13e kredietverstrekking voor 2022;
  2. de kapitaallasten te dekken uit de Voorziening tariefsegalisatie rioolheffing en te verwerken in de Voorjaarsrapportage 2022.
 28. 5.1.l

  Besluit

  1. kennis te nemen van plan B als cofinanciering voor de benodigde € 1,5 miljard cofinanciering voor de Nationaal Groeifonds bijdrage voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp te weten een Tijdelijke Bereikbaarheidstoeslag Knooppunt Schiphol (TBKS). Plan A is en blijft inzetten op aanvullende financiering vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
  2. steun uit te spreken voor het concept principebesluit dat de samenwerkende partners met betrekking tot de Tijdelijke Bereikbaarheidstoeslag Knooppunt Schiphol (TBKS) hebben uitgewerkt als plan B;
  3. steun uit te spreken voor het voorleggen van deze uitwerking aan de commissie voor het Nationaal Groeifonds door het miniserie van I&W, als optie voor alternatieve bekostiging die kan worden ingezet voor de cofinanciering van de door te trekken Noord/Zuidlijn mocht plan A (financiering door de overheid) niet gerealiseerd kunnen worden.
 29. 5.2

 30. 6
  Sluiting